17.12.2021

JOZEF KISS: „SPRACOVALI SME O 14 TISÍC ŽIADOSTÍ O PRIAMU PLATBU VIAC AKO V MINULOM ROKU“

Bratislava, 17. december 2021: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zaslala k dnešnému dňu 15 662 rozhodnutí k žiadostiam o jednotnú platbu na plochu v rámci priamych platieb poľnohospodárom (JŽ), čo je 88% zo všetkých žiadostí. PPA vyplatila už 357,9 miliónov EUR z objemu 505 miliónov EUR, čo je o 1,71% viac ako k rovnakému obdobiu v minulom roku. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Keď to porovnám s minulým rokom, dokázali sme spracovať o 14 tisíc žiadostí o platbu viac. To je nárast o 30%. Postupne napĺňame ciele, ktoré sme si zadefinovali a je to aj vďaka získaniu trvalej akreditácie“. 
Rozhodnutie dostali všetci žiadatelia, ktorí splnili všetky potrebné podmienky. PPA začala POSTUPNE vyplácať platby 1.12.2021 v zmysle platnej legislatívy, ktorá tento termín určuje. Žiadatelia, ktorí rozhodnutie nedostali v tomto roku, budú o tejto skutočnosti informovaní. Ich žiadosti PPA pri administratívnej kontrole pre indikované nedostatky vylúčila a musí ich opätovne preveriť. Táto kontrola bude realizovaná v roku 2022.
Z celkového počtu podaných žiadostí 17 864 nie je rozhodnuté v 2 202 prípadoch. V percentuálnom vyjadrení to je 12 %. V priloženej mape SR je grafické znázornenie území, ktorých sa dotkli nevydané rozhodnutia.