18.08.2008

Oznámenie PPA č. 12 zo dňa 18. augusta 2008

PPA oznamuje žiadateľom, že predlžuje termín prijímania Žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre:

1.  opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013:

  • 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam s výnimkou výstavby, rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice)
  • 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam – výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – modelové bioplynové stanice.

V termíne od 15. augusta 2008 do 2. septembra 2008, v pracovných dňoch a hodinách (pondelok – štvrtok od 8:00 do 15:00, v piatok od 8:00 do 12:00 hod.)   

2. opatrenia: Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013

  • 2.1 Investície do akvakultúry
  • 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh

V termíne od 1. júla 2008 do 2. septembra 2008, v pracovných dňoch a hodinách (pondelok – štvrtok od 8:00 do 15:00, v piatok od 8:00 do 12:00 hod.) 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev