01.12.2009

Oznámenie č. 27 zo dňa 1.12.2009

PPA oznamuje príjemcom podpory z PRV SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, upravenú na základe zmien schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009. Pôvodná príručka bola nahradená novou príručkou, účinnou od 27. októbra 2009, v ktorej sú doplnené zmeny zvýraznené modrou farbou. Žiadosti, prijaté od 27. októbra 2009 PPA prehodnotí v záujme splnenia ustanovení vyplývajúcich zo zmien schválených Európskou komisiou.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev