15.01.2010

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci opatrení 3.4.1, 3.4.2 (obce), ktorí si podávajú ŽoNFP prostredníctvom OSI 4 LEADER, že pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v zmysle zák. č. 503/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, nebude od žiadateľov v prípade obstarávania zákaziek s nízkymi hodnotami (§102) vyžadovať potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie a preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie. Výdavky vynaložené na zabezpečovanie verejného obstarávania prostredníctvom osoby spôsobilej pre verejné obstarávanie nebudú zo strany PPA v prípade obstarávania zákaziek s nízkymi hodnotami (§102) uznané ako oprávnené výdavky.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev