PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

23-03-2010
Doplnenie oznámenia č. 33 zo dňa 10. marca 2010 (Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR aktualizovala nasledovné materiály zverejnené dňa 10. marca 2010:

- výzvy na predkladanie žiadostí o NFP  pre opatrenie 3.1. Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (činnosti okrem bioplynových staníc) č.  2010/PRV/17 a pre opatrenie 3.1 Diverzifikácia  smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam - výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice) č. 2010/PRV/16 (v časti SPP/PRV2007_20013 - 3.Výzvy na predkladanie žiadostí).
Vo Výzvach bol nedopatrením uvedený odkaz na Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2007 – 2013, verziu č. 1 platnú od 1. februára 2008, namiesto Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2007 – 2013, verzia č. 2, platnej od 15. júla 2009, upravenej na základe zmien PRV schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009.

- ŽoNFP a podnikateľské plány (v časti SPP/PRV2007_20013 - 4.Žiadosti o nenávratný finančný príspevok).
Vo formulári ŽoNFP (okrem bioplynových staníc) boli vykonané najmä zmeny v časti F.2 Povinné prílohy k projektu v bodoch týkajúcich sa: dokladov o oprávnení podnikať, stavebných investícií a obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb. Vo formulári ŽoNFP (bioplynové stanice) boli vykonané najmä zmeny v časti F.2 Povinné prílohy k projektu v bodoch týkajúcich sa obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb.

- Dodatok č. 1, verzia č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV 2007 - 13 (v časti SPP/PRV2007_2013 - 12. Dodatok k príručke pre žiadateľa o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013).
Zmeny boli vykonané v časti Kritériá spôsobilosti, v bodoch č. 8 a 10.

Pôvodné dokumenty boli ponechané na tom mieste, na ktorom boli zverejnené a nové (aktualizované) dokumenty boli k nim priložené s dnešným aktuálnym dátumom.
"Doplnenie oznámenia č. 33 zo dňa 10. marca 2010", zverejnené 11.3.2010  a  "Informáciu k oznámeniu č. 33 zo dňa 10. marca 2010", zverejnenú 12.3.2010 považujte za neaktuálne.
"Tabuľková časť" zverejnená 11.3.2010 sa nezmenila.

Aktuálne sú nasledovné dokumenty:

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)