22.04.2010

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej iba „PA“) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR

udeľuje výnimku zo Systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na dĺžku lehôt stanovených na vybavenie žiadostí o platbu prijatých v období od 1.12.2009 do 30.4.2010 nasledovne:

a) pri systéme refundácie: Po splnení všetkých podmienok preplatí PA príjemcovi výdavky v schválenej výške najneskôr do 6 kalendárnych mesiacov (pri opatrení 431 Chod MAS do 3 kalendárnych mesiacov; pri operáciách technickej pomoci a opatrení 125 do 1 kalendárneho mesiaca) odo dňa, kedy bola na PA doručená kompletná žiadosť o platbu spolu s požadovanými prílohami.

b) pri systéme predfinancovania: Po splnení všetkých podmienok preplatí PA príjemcovi výdavky v schválenej výške najneskôr do 4 kalendárnych mesiacov (pri operáciách technickej pomoci do 1 kalendárneho mesiaca) odo dňa, kedy bola na PA doručená kompletná žiadosť o platbu spolu s požadovanými prílohami.