PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

12-10-2012
Oznámenie

Tlačová správa o konferencii Panta Rhei.

Dnes  (12.10.2012) ukončili experti poľnohospodárskych platobných agentúr (PPA) svoje rokovanie na 42. konferencii Pôdohospodárskych platobných agentúr ( ďalej len PPA) členských krajín EÚ, ktorá sa konala pod názvom Panta Rhei – Sociálna Panta Rhei.  Konferencie Panta Rhei sa konajú pravidelne dva krát ročne, vždy v inej členskej krajine a sú platformou pre expertov PPA  členských štátov EÚ na výmenu skúseností a diskusiu k aktuálnym témam súvisiacich s implementáciou Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ  (SPP EÚ) vo vzťahu k úlohám platobných agentúr. V dňoch 10. až 12. októbra 2012 sa konferencie v Bratislave zúčastnilo 114 delegátov z 27 členských štátov EÚ, Turecka a Chorvátska, zástupcovia Európskej únie a zástupca Európskeho dvora audítorov.

Význam konferencie zdôraznil svojou prítomnosťou aj minister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek, ktorý vo svojom otváracom prejave vyjadril presvedčenie, že aj vďaka výsledkom z diskusie na tejto konferencii bude úsilie o reformu SPP EÚ s cielenou podporou vidieckych príjmov v záujme oživenia hospodárskeho rastu, zamestnanosti a ekologizácie sektoru poľnohospodárstva, bude začiatkom budúceho roku úspešne zavŕšené aj v legislatívnej podobe.

Na konferencii sa účastníci zaoberali aktuálnymi otázkami súvisiacimi s pripravovanou  reformou SPP, ktorá bude znamenať aj dodatočné náklady na činnosť agentúr. Zdôraznili, že agentúry sa budú musieť pripraviť na očakávané zmeny nielen prispôsobením  svojich štruktúr, ale aj modernizáciou technického (softvérového ) vybavenia. Diskutovali sa tiež technické oblasti súvisiace s vyplácaním platieb.

Konferencia, ktorú organizovala PPA po prvý krát, bola dobrou príležitosťou  pre prezentáciu Slovenska v oblasti informačných technológií používaných pri spracúvaní agendy EÚ pre podporu v pôdohospodárstve. Odborníci zo slovenskej  PPA prezentovali svojim kolegom z EÚ skúsenosti s riadením rizík, systém LPIS (Land Parcel Identification System – Identifikačný systém poľnohospodárskych parciel) vo vzťahu k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike a zámery pre elektronický systém pre výkon kontroly na mieste.

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)