PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

11-03-2013
Oznámenie č. 73 zo dňa 08.03.2013 (Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 v znení Dodatku č. 13)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie  Dodatok č. 13 k  Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.

Dodatok č. 13 mení a upravuje:

  • Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.12 v znení dodatku č. 12;
  • Prílohu č. 1 Záväzná osnova integrovanej stratégie rozvoja územia;
  • Prílohu č. 3 Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja  vidieka SR 2007 – 2013 (projektov) MAS;
  • Prílohu č. 6 Charakteristika priorít, osí a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
  • Prílohu č. 11 Čestné vyhlásenie projektového partnera;
  • Prílohu č. 17 Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 LEADER;
  • Prílohu č. 18 Vzor výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia;
  • Prílohu č. 19 Kritériá pre uznateľnosť výdavkov, maximálne finančné limity vybraných oprávnených výdavkov v rámci opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie implementované prostredníctvom osi 4 LEADER, opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce a opatrenia 4.3 Chod MAS.

Zmeny sú uvedené priamo v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, verzia č.1.13 a je platné dňom podpisu a účinné od 13. 03. 2013.
 

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)