12.03.2014

Výzva na predkladania ponúk na intervenčný nákup masla a na intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, podľa zákona č.543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17 decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 a nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami

O Z N A M U J E,

že je možné predkladať ponuky na intervenčný nákup masla a sušeného odtučneného mlieka osobne, poštou alebo kuriérom v období:

 od 1. marca do 30. septembra 2014

na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor živočíšnych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava.

Bližšie informácie môžete získať priamo na odbore živočíšnych komodít, sekcie organizácie trhu Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Metodické postupy pre intervenčný nákup masla a intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka sú uverejnené v zložke Organizácia trhu\ Živočíšne komodity\ intervencia masla resp. intervencia SOM.

Kontakt
Ing. Gustáv Breveník
e-mail: gustav.brevenik@apa.sk
č. tel.:  0918612424