PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

26-05-2014
UPOZORNENIE

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“)  kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA. Pri opatreniach vyžadujúcich zriadenie záložného práva aby predkladali Žiadosti o platbu vrátane dokladov preukazujúcich zriadenie záložného práva v prospech PPA (list vlastníctva / výpis z notárskeho centrálneho registra záložných práv s vyznačeným záložným právom).

Zároveň PPA upozorňuje  konečných prijímateľov na povinnosť vopred písomne  informovať PPA v lehotách uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) o akýchkoľvek zmenách v projekte, ktoré majú vplyv na  Prílohu č. 1 (rozpis oprávnených výdavkov) k Zmluve o NFP, zmenu dodávateľa (tovarov, stavebných prác a služieb) a o všetkých skutočnostiach, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o NFP.

V prípade, že ŽoP nebude predložená na PPA kompletná, PPA vystaví Pozastavenie ŽoP, kde uvedie presnú lehotu na doplnenie chýbajúcich  dokladov (povinných príloh k ŽoP). Ak konečný prijímatelia do uvedenej lehoty od doručenia Pozastavenia ŽoP nedoložia požadované doklady na PPA, tak v neodôvodnených prípadoch PPA ŽoP zamietne a nebude niesť zodpovednosť za prípadné finančné straty ani žiadne iné výdavky spojené s nevyplatením požadovanej sumy.

Konečným prijímateľom, ktorým už bolo doručené Pozastavenie ŽoP s bližšie nešpecifikovanou lehotou na doplnenie chýbajúcich dokladov (povinných príloh k ŽoP) a nedoplnili požadované chýbajúce doklady na PPA, bude im táto lehota upresnená a bude pre nich záväzná.

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)