PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

28-05-2014
Oznámenie č. 110 zo dňa 29.05.2014 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny)

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 5852/2014 zo dňa 28.05.2014, oznamuje schváleným miestnym akčným skupinám, že týmto oznámením umožňuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 vyhlásiť miestnym akčným skupinám dodatočné výzvy na implementáciu integrovaných stratégií rozvoja územia. Miestne akčné skupiny a Pôdohospodárska platobná agentúra budú pri vyhlasovaní výziev a následnom hodnotení ŽoNFP postupovať podľa dodatku č. 14 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER. Predmetný dodatok bude zverejnený na webovom sídle PPA, pričom platí nasledovné:

 • MAS majú možnosť vyhlásiť posledné výzvy za podmienky, ak majú ku dňu vyhlásenia výzvy v danom opatrení min. finančný zostatok 10 000 EUR.

MAS sa za účelom preverenia  zostatkov limitov na kontrahovanie  môže obrátiť mailom na nasledovných pracovníkov PPA:

emil.kuzma@apa.sk a v kópii alena.kuruczova@apa.sk, katarina.sadakova@apa.sk

Uvedení pracovníci  budú môcť v priebehu 3 pracovných dní poskytnúť  nasledovné údaje:

 • Počet prijatých projektov na MAS a výšku žiadaných finančných prostriedkov podľa jednotlivých MAS a opatrení
 • Počet schválených projektov a výšku zazmluvnených finančných prostriedkov podľa jednotlivých MAS a opatrení evidovaných na PPA
 • Počet vyradených žiadostí
 • Vyčerpané verejné výdavky za jednotlivé MAS a  opatrenia
 • Šetrenie verejných výdavkov pri ukončených projektoch podľa MAS a opatrení (teda rozdiel medzi nakontrahovanými verejnými výdavkami a vyplatenými verejnými výdavkami pri ukončených projektoch)

Z hore uvedených podkladov zaslaných z PPA na MAS, si samotná MAS  vypočíta limity MAS  na jednotlivé opatrenia s prihliadnutím na prípadné žiadosti, ktoré  boli predložené na MAS príp. PPA , sú v procese hodnotenia, a teda môžu byť schválené.

 • Presun finančných prostriedkov z opatrení súkromného sektora do verejného sektora sa nepovoľuje, t. z. nie je možný presun finančných prostriedkov z opatrení 3.1, 3.2 a 3.3. do opatrení 3.4.1 a 3.4.2. Opačný presun (z 3.4.1 a 3.4.2 do 3.1, 3.2 a 3.3) ako aj presun v rámci opatrení jednotlivých sektorov je možný, pričom v tomto prípade MAS oznámi PPA presun finančných prostriedkov a zároveň zaktualizuje všetky príslušné časti integrovanej stratégie.
 • Termín na predloženie poslednej ŽoP v rámci všetkých opatrení prílohy č. 6 k Usmerneniu sa mení na 30. júna 2015.
 • V prípade investícií, kde sa pri predložení ŽoNFP požaduje predložiť právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66, Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sa môže predložiť právoplatné stavebné povolenie najneskôr pred podpisom zmluvy na vyzvanie PPA. Termín doručenia právoplatného stavebného povolenia (originál, resp. overená fotokópia) je 5 pracovných dní od doručenia mailovej výzvy.
 • Ruší sa poznámka č. 42 v Usmernení (v kapitole 12 Usmernenia).
 • Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a predložiť relevantné prílohy súvisiace s verejným obstarávaním.
 • Protokoly o vyhodnotení ŽoNFP spolu so všetkými ŽoNFP je MAS povinná doručiť na PPA najneskôr 30. septembra 2014. Protokoly a ŽoNFP doručené na PPA po tomto termíne budú zo strany PPA vyradené (resp.  sa nebudú ďalej hodnotiť a PPA vydá Rozhodnutie o neschválení).
 • Termín na vyhodnotenie ŽoNFP zo strany PPA je 90 pracovných dní po doručení protokolov na PPA. V prípade výziev na doplnenie chýbajúcich častí príp. iných objasnení sa tento čas pozastavuje do doby skompletizovania ŽoNFP.

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)