PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

13-04-2015
OZNÁMENIE PRE ŽIADATEĽOV O SCHVÁLENIE OPERAČNÉHO PROGRAMU A FINANCOVANIE OPERAČNÉHO FONDU V SEKTORE OVOCIE A ZELENINA

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

 oznamuje

všetkým žiadateľom o schválenie operačného programu (ďalej len „žiadateľ o schválenie OP“), že na základe aktualizovanej príručky pre žiadateľa o schválenie operačného programu a financovanie operačného fondu v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení a s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 543/2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia EP a Rady č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny v platnom znení môžu predkladať žiadosti o schválenie operačného programu:

od 1. júna 2015 do 15. septembra 2015,

ak sa má vykonávanie OP začať 1. januára nasledujúceho roka (žiadosti predložené po termíne nebudú akceptované – rozhodujúci je dátum podania na pošte)

Oprávnený subjekt - každá uznaná organizácia výrobcov/ združenie organizácií výrobcov v sektore ovocie a zelenina
Formulár - Žiadosť o schválenie operačného programu
Sprievodné doklady  - uvedené v časti 3.1 príručky pre žiadateľa
Oprávnené akcie - plánovanie výroby, zlepšenie kvality výrobkov, zvýšenie obchodnej hodnoty výrobkov, propagácia výrobkov, environmentálne opatrenia, predchádzanie krízam
Adresa predkladania - Pôdohospodárska platobná agentúra - Sekcia organizácie trhu, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava

 

Schválenie OP je predpokladom oprávnenosti subjektu na finančný príspevok z fondov EÚ.
Finančná pomoc sa rovná výške skutočne zaplatených finančných príspevkov členov OV / ZOV do operačného fondu obmedzenej na:

  • 50 % skutočne vzniknutých výdavkov v rámci implementácie OP a na
  • 4,1 %, resp. 4,6% hodnoty predávanej produkcie každej organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov za zvolené obdobie v súlade s čl. 34 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Žiadosti o platbu sa predkladajú 4- krát ročne za každý štvrťrok implementácie OP v stanovených termínoch.

 

Obsah predkladaného OP, proces samotnej implementácie schváleného OP, jeho zmeny, financovanie operačného fondu a termíny predkladania žiadostí o platbu vrátane formulárov sú dostupné v Príručke pre žiadateľa o schválenie operačného programu a financovanie operačného fondu zverejnenej na webovom sídle platobnej agentúry v časti Organizácia trhu – Rastlinné komodity – Uznávanie organizácií a programy.
Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v príručke.

V Bratislave dňa 23. marca 2015

            MVDr. Stanislav Grobár
                        generálny riaditeľ   

Prílohy:
Príloha č. 1 - žiadosť o schválenie OP
Príloha č. 2 - žiadosť o zmenu v priebehu roka
Príloha č. 3 - žiadosť o zmenu pre nasledujúce roky
Príloha č. 4 - žiadosť o štvrťročnú platbu
Príloha č. 5 - žiadosť o následnú platbu
Príloha č. 6 - žiadosť o zálohovú platbu
Príloha č. 7 - žiadosť o vnútroštátnu finančnú pomoc
Príručka pre žiadateľa o schválenie operačného programu a financovanie operačného fondu

 

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)