PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

06-05-2015
Oznámenie o prípadoch prirodzených okolností

Pôdohospodárska platobná agentúra (platobná agentúra) oznamuje žiadateľom, že pre výnimku z uplatňovania administratívnych sankcií v prípade prirodzených okolností týkajúcich sa zvierat vo vzťahu k schémam viazaných priamych platieb a podpôr neprojektových opatrení na rozvoj vidieka platí čl. 32 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (DNč. 640/2014).

Podľa čl. 32 DN č. 640/2014 sa administratívne sankcie stanovené v čl. 31 neuplatňujú v prípadoch prirodzených okolností, ktoré majú dosah na stádo alebo čriedu za predpokladu, že žiadateľ o tejto skutočnosti písomne informoval príslušný orgán do desiatich pracovných dní od okamihu, keď zistil zníženie počtu zvierat. Príslušné orgány môžu uznať prirodzené okolnosti, ktoré majú dosah na stádo alebo čriedu a ktorými je

  1. uhynutie zvieraťa v dôsledku choroby; alebo
  2. uhynutie zvieraťa v dôsledku nehody, za ktorú nemožno zodpovednosť prisúdiť žiadateľovi.

Nárok na platbu sa v prípade prirodzených okolností nezachováva a zviera sa nestanoví, ale pritom za takto nestanovené zviera nebude uložená administratívna sankcia z dôvodu nedodržania deklarovaného počtu danej kategórie zvierat.

V zmysle uvedeného ustanovenia, ak u žiadateľa nastane prípad prirodzených okolností, oznamuje žiadateľ túto skutočnosť platobnej agentúre (na príslušné regionálne pracovisko v mieste podania žiadosti) písomne na tlačive Oznámenie o prípadoch prirodzených okolností zverejnenom na webovom sídle platobnej agentúry (viď príloha) v termíne do desiatich pracovných dní od okamihu, keď žiadateľ zistil zníženie počtu zvierat.

 

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)