PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

06-05-2015
Oznámenie č. 117 zo dňa 06.05.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila dňa 29.04.2015 na svojom webovom sídle výzvu č. 2015/PRV/37 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2007 – 2013 na opatrenie Obnova a rozvoj obcí.

1.   V súvislosti s bodovacím kritériom č. 2 dopĺňame definíciu nasledovných pojmov:

  • Verejný priestor - pre účely príručky musí spĺňať nasledovné podmienky:
    • musí ísť o priestor vonku, mimo budov, ich átrií či zimných záhrad, napr. námestia, centrá obcí , parky, okrasné záhrady, ihriská, tržnice, nábrežia riek,  priestory medzi obytnými štvrťami a pod.,
    • musí byť prístupný verejnosti – bezplatne a voľne, a to podstatnú časť dňa,
    • musí mať určitú skupinu súčasných alebo aspoň potenciálnych užívateľov,
    • musí byť v primeranej vzdialenosti od ľudí, ktorí ho používajú, tzn. nevhodné sú priestory, kde ľudia iba prechádzajú a nemajú dôvod sa tu zastaviť, príp. prázdna plocha úplne mimo zastavaného územia.
  • Verejná budova -  pre účely príručky je taká budova, ktorá svojim využitím slúži napr. pre výchovu a vzdelanie, sociálne služby a starostlivosť o rodinu, zdravotnícke služby, kultúru, verejnú správu alebo ochranu obyvateľstva, napr. školy, škôlky, obecné úrady a pod., tzn. budovy, ktoré slúžia k dosahovaniu verejnoprospešných cieľov, pričom oprávnená nie je oprava/rekonštrukcia budovy.

2. V súvislosti s formulárom ŽoNFP sa z technických dôvodov (chyba číslovania odkazov na vysvetlivky) pôvodný formulár ŽoNFP sťahuje a nahrádza novým opraveným formulárom ŽoNFP (docx) (pdf).

 

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)