PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

10-06-2015
Oznámenie č. 118 zo dňa 10.6.2015

V súlade s kritériami spôsobilosti platnými pre výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci PRV SR 2007-2013, číslo výzvy  2014/PRV/34 a 2014/PRV/35 PPA oznamuje nasledovné:

V prípade podania odôvodnenej žiadosti konečným prijímateľom v rámci cieľa konvergencie doručenej na PPA do termínu 30.6.2015 o predĺženie termínu povinnosti predloženia prvej ŽoP z dôvodu nemožnosti zrealizovania prác a dodávok, bude PPA akceptovať uvedené žiadosti s tým, že vypracuje dodatok k jednotlivým zmluvám o NFP a článok II bod 1 zmení nasledovne:

Pre výzvu 2014/PRV/34 (cieľ konvergencie):

Konečný prijímateľ sa zaväzuje podať prvú žiadosť o platbu (ďalej len ŽoP“) najskôr 15.10.2015 a najneskôr  30.11.2015 a súčasne najmenej vo výške 45% z celkovej výšky NFP. Konečný prijímateľ sa zaväzuje riadne ukončiť realizáciu predmetu projektu najneskôr do štyroch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Za deň ukončenia realizácie predmetu sa pre účely zmluvy  považuje deň podania poslednej ŽoP. V prípade stavebných prác sa môže podávať ŽOP len na uzatvorené celky prác.

Pre výzvu 2014/PRV/35 (cieľ konvergencie):

Konečný prijímateľ sa zaväzuje podať prvú žiadosť o platbu (ďalej len ŽoP“) najskôr 1.11.2015 a najneskôr  30.11.2015 a súčasne najmenej vo výške 35% z celkovej výšky NFP. Konečný prijímateľ sa zaväzuje riadne ukončiť realizáciu predmetu projektu najneskôr do štyroch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Za deň ukončenia realizácie predmetu sa pre účely zmluvy považuje deň podania poslednej ŽoP. V prípade stavebných prác sa môže podávať ŽOP len na uzatvorené celky prác.

V súvislosti s tým PPA upozorňuje, že v prípade podania uvedenej žiadosti o predĺženie a vypracovania a uzavretia dodatku k zmluve PPA bude postupovať v zmysle platného Systému finančného riadenia o takto podanú ŽoP preplatí do 6 mesiacov od podania ŽoP.

Zároveň PPA nebude akceptovať iné žiadosti o predĺženie termínu, t.j. napríklad úpravu výšky prvej ŽoP, jej rozdelenie a podobne. Zároveň ostane v platnosti, že konečný prijímateľ sa zaväzuje riadne ukončiť realizáciu predmetu projektu najneskôr do štyroch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a po ukončení následne predloží poslednú ŽoP.

Uvedený oznam platí len pre výzvy 2014/PRV/34 a 2014/PRV/35 a pre cieľ konvergencie.

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)