17.12.2015

Oznámenie zo dňa 17.12.2015 (Výzva č. 17/PRV/2015 na Opatrenie 4, podopatrenie 4.3)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 17/PRV/2015 na Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.3Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav,  vrátane všetkých jej príloh.

Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Príručka pre žiadateľa.