PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

23-12-2015
Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa s vopred stanovenou výškou pomoci v súlade s nariadením Komisie (EU) č. 826/2008

Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2334 z 14. decembra 2015 súkromné skladovanie bravčového mäsa a vopred stanovuje výšku pomoci:

  • Žiadosti sa môžu vzťahovať na kategórie bravčového mäsa s výškou pomoci podľa obdobia skladovania (viď. príloha 1)
  • žiadosti sa môžu podávať od 4. januára 2016,
  • žiadosti sa týkajú obdobia skladovania , ktoré trvá 90, 120 alebo 150 dní,
  • každá žiadosť sa týka len jednej kategórie výrobkov a uvádza sa v nej príslušný číselný znak KN v rámci danej kategórie,
  • každá žiadosť sa vzťahuje na minimálne množstvo 10 ton v prípade vykostených výrobkov a 15 ton v prípade iných výrobkov,
  • výška zábezpeky pripadajúca na tonu výrobku sa rovná 20 % výšky pomoci stanovenej v stĺpcoch 3, 4 a 5 vyššie uvedenej tabuľky,
  • zmluvné skladovanie sa končí dňom predchádzajúcim dňu vyskladnenia.

Uvedené nariadenia je možné nájsť na webovom sídle Úradného vestníka EÚ:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2334&from=SK

Bližšie informácie môžete získať priamo na sekcii organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít

kontakt:

Ing. Jozef Ješko
e-mail: jozef.jesko@apa.sk
tel.: 0918 612 189

Ing. Stanislav Hoťka
e-mail: stanislav.hotka@apa.sk
tel.: 0918 612 311

V Bratislave dňa 18.12. 2015

    Ing. Martina Rafajová, PhD.        
    vymenovaná na zastupovanie riaditeľa odboru
    poľnohospodárskych komodít      

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)