PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

24-11-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1248/2014 z 20. novembra 2014,...
viac informácií
03-11-2014
Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1165/2014 sa predlžuje uplatňovanie nariadenie (ES) č. 2535/2001, pokiaľ ide o správu colných kvót na mliečne výrobky s pôvodom na Ukrajine do 31. 12. 2014.

Podrobnejšie informácie nájdete v príslušnom Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 415/2014 uvedenom na: http://www.apa.sk/index.php?navID=464&id=6219 .
03-11-2014
Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1168/2014 sa predlžuje uplatňovanie Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 414/2014 z 23. apríla 2014, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na čerstvé a mrazené bravčové mäso s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa do 31. 12. 2014.

Podrobnejšie informácie nájdete v príslušnom Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 414/2014 uvedenom na:
http://www.apa.sk/index.php?navID=462&id=6217 .
03-11-2014
Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1164/2014 sa predlžuje uplatňovanie Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 411/2014 z 23. apríla 2014, ktorým sa otvára dovozná colná kvóta Únie na čerstvé a mrazené hovädzie a teľacie mäso s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje jej správa do 31. 12. 2014.

Podrobnejšie informácie nájdete v príslušnom Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 411/2014 uvedenom na: http://www.apa.sk/index.php?navID=461&id=6215
03-11-2014
Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1167/2014 sa predlžuje uplatňovanie Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 413/2014 z 23. apríla 2014, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na hydinové mäso s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa do 31. 12. 2014.

Podrobnejšie informácie nájdete v príslušnom Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 413/2014 uvedenom na: http://www.apa.sk/index.php?navID=463&id=6212 .
03-11-2014
Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1166/2014 sa predlžuje uplatňovanie Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 412/2014 z 23. apríla 2014, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na vajcia, vaječné výrobky a albumíny s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa do 31. 12. 2014.

Podrobnejšie informácie nájdete v príslušnom Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 412/2014 uvedenom na:http://www.apa.sk/index.php?navID=463&id=6212.
03-11-2014
Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1169/2014 sa predlžuje uplatňovanie Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 416/2014 z 23. apríla 2014, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na určité obilniny s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa do 31. 12. 2014.

Podrobnejšie informácie nájdete v príslušnom Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 416/2014 uvedenom na: http://www.apa.sk/index.php?navID=465&id=6210 .
21-10-2014
PPA oznamuje, že na základe zistení auditu Európskej Komisie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy na základe nových ortofotosnímok nepretržite vykonáva počas roka 2014...
viac informácií
14-10-2014
viac informácií
06-10-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, vyzýva všetkých žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory (ďalej len „žiadateľ“) na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1031/2014...
viac informácií
29-09-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom oznamuje všetkým žiadateľom o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2014/2015 možnosť podávania žiadosti
viac informácií
23-09-2014
Európska Komisia delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 992/2014 z 22. septembra 2014, zrušuje delegované nariadenie (EÚ) č. 950/2014 zo 4. septembra 2014, ktorým sa zavádza dočasná mimoriadna schéma pomoci na súkromné skladovanie určitých syrov a ktorým sa vopred...
viac informácií
23-09-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým žiadateľom o podporu na investície pre vinársky rok 2014/2015, že môžu podávať žiadosti o podporu ...
viac informácií
22-09-2014
Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 776/2014 zo 16. júla 2014, sa stanovuje množstvové obmedzenie cukru na vývoz mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2014/2015 s účinnosťou od 1.októbra 2014.
12-09-2014
Oznámenie
o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100.
11-09-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 932/2014, ...
viac informácií
09-09-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra, podľa zákona č.543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013...
viac informácií
08-09-2014
PPA oznamuje, že na stránke www.apa.sk boli zverejnené oznámenia pre žiadateľov o možnosti predkladania žiadostí na pomoc na súkromné skladovanie masla, na súkromné skladovanie určitých syrov a na na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka...
viac informácií
05-09-2014
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 7 „Dotácia na opeľovaciu činnosť včiel" nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
viac informácií
03-09-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, vyzýva všetkých žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny...
viac informácií

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)