PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

28-02-2014
v súlade s § 61a nariadenia vlády SR 499/2008 Z. z. v zn. n. p. na podopatrenia uvedené v § 16 a § 35 písm. b), c), f) a g), v ktorých plnili podmienky v päťročnom záväzku v rokoch 2009 až 2013.
viac informácií
28-02-2014
Oznámenie

PPA o uverejnení METODICKÉHO POKYNU MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR č. 2169/2014-640 k nariadeniu vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 20/2014 Z. z.

24-02-2014
viac informácií
21-02-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného Programu Rybné Hospodárstvo SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, aktualizovala na webovej stránke PPA v časti : PPA / Projektové podpory / OPRH 2007-2013 / Výzvy / 2013/OPRH/02 tabuľkové prílohy k výzve na predkladanie žiadostí ...
viac informácií
13-02-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA, v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-2013 / Výzvy / 2013/OPRH/02 „ROZHODNUTIE KOMISIE z 19. 12. 2013 ...
viac informácií
31-01-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje príjemcov podpôr neprojektových opatrení PRV SR 2007-2013, ktorým 5 ročný záväzok skončil k 31.12.2013, o pripravovanej možnosti pokračovania vykonávať záväzky do 31.12.2014 s tým, že žiadateľ o podporu v roku 2014 dodrží všetky podmienky opatrenia neprerušene až do 31.12. 2014.
viac informácií
31-01-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zmysle § 36 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov aktualizovala...
viac informácií
30-01-2014
Oznámenie
28-01-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 3139/2013-610, zo dňa 21.01. 2014, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1. 2Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov“.
viac informácií
16-01-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že zverejnila na webovej stránke PPA, v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-201... / Výzvy , Dodatok č.1 k Výzve č. 2013/OPRH/02 ...
viac informácií
10-01-2014
„Prešetrovanie č. AA/2009/21 týkajúce sa pomoci na plochu: nariadenie č. 1782/2003, nariadenie č. 1973/2004 a nariadenie č. 796/2004 a pomoci na rozvoj vidieka nariadenie č. 1975/2006“, ktoré bolo 8.1.2014 zavŕšené zmierovacím konaním,...
viac informácií
20-12-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA, v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-201... / Výzvy , Výzvu č. 2013/OPRH/02 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ...
viac informácií
17-12-2013
PPA pre žiadateľov, ktorým bola schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OPRH SR 2007 – 2013“) Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej len „PPA“) v rámci všetkých opatrení. Na podnet Európskej komisie pripravil Centrálny koordinačný orgán dotazník, ktorého cieľom je zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov/prijímateľov pomoci v programovom období 2007 – 2013. Dotazník pozostáva zo 17 otázok a zachytáva všetky fázy procesu implemtácie fondov EÚ.
viac informácií
17-12-2013
PPA pre žiadateľov, ktorým bola schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „PRV SR 2007 – 2013“) Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej len „PPA“) v rámci všetkých opatrení. Na podnet Európskej komisie pripravil Centrálny koordinačný orgán dotazník, ktorého cieľom je zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov/prijímateľov pomoci v programovom období 2007 – 2013. Dotazník pozostáva zo 17 otázok a zachytáva všetky fázy procesu implemtácie fondov EÚ.
viac informácií
16-12-2013
Vážení žiadatelia, uvítame, ak do 30. januára 2014 vyplníte dotazník, ktorýsa týka Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 a Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013.
viac informácií
12-12-2013
Oznámenie
PPA o uverejnení "Výzvy na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín" a "Metodického postupu pre predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách" na PPA / Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Propagácia
12-12-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1324/2013 z 11. decembra 2013 bolo stanovené percento prijatia pre vydávanie vývozných povolení...
viac informácií
12-12-2013
Oznámenie sa týka predkladania Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR 2007 – 2013 Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) vyhlásených výziev: č. PRV/2013/30 zo dňa 26.06.2013, PRV/2013/31 zo dňa 22.08.2013, PRV/2013/32 zo dňa 17.09.2013, PRV/2013/33 zo dňa 25.09.2013 v rámci opatrení...
viac informácií
09-12-2013
Slovenská republika uspela v troch dôležitých vyšetrovaniach vykonaných Európskou komisiou. Takýto výsledok dosiahla vďaka precíznej práci zamestnancov MPRV SR a PPA, ktorí obhájili záujmy Slovenskej republiky na pôde Európskej komisie.
viac informácií
05-12-2013
Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že vyšlo Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1221/2013 z 29. novembra 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 476/2013, ktorým sa stanovuje obmedzenie množstva cukru na vývoz mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2013/2014 a ruší vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 968/2013.

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)