PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

03-12-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zmysle § 36 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.6 „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity, číslo: 2013/PRV/32“...
viac informácií
03-12-2013
PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zmysle § 36 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.3 „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie,....
viac informácií
02-12-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra týmto informuje všetkých žiadateľov o priame podpory na rok 2013, že dňom 01.12.2013 zahájila schvaľovanie priamych podpôr formou...
viac informácií
28-11-2013
PPA oznamuje, že podľa príslušnej EÚ legislatívy a zistení auditov Európskej Komisie Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy na základe nových ortofotosnímok nepretržite vykonával počas roka 2013 aktualizáciu údajov v Registri pôdy (LPIS) ...
viac informácií
25-11-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zmysle § 36 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov aktualizovala v časti: PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.2 „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.2 ...
viac informácií
25-11-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom oznamuje všetkým žiadateľom o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2013/2014 možnosť podávania žiadost...
viac informácií
19-11-2013
PPA, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom oznamuje všetkým žiadateľom o podporu na investície pre vinársky rok 2013/2014, že môžu podávať žiadosti o podporu na investície do 15. decembra 2013.
viac informácií
15-11-2013
PPA oznamuje, že na internetovej stránke v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Monitorovacie správy boli uverejnené nové formuláre Monitorovacích správ projektov s účinnosťou používania od 15.11.2013...
viac informácií
13-11-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 31099/2013 zo dňa 12.11.2013, oznamuje schváleným miestnym akčným skupinám, že riadiaci orgán ?pre PRV SR 2007 – 2013 predlžuje termín na predkladanie protokolov o výbere ŽoNFP...
viac informácií
06-11-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 3399/2013-610 doručeného PPA dňa 05.11.2013 aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 2. 1 „Príručku pre žiadateľa ...
viac informácií
10-10-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č.968/2013 z 9.októbra 2013 bolo stanovené percento prijatia množstva cukru vyvezeného mimo kvóty a zároveň bolo stanovené ...
viac informácií
04-10-2013
PPA uverejňuje Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb a priamych platieb na rok 2013
viac informácií
04-10-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zmysle § 36 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1. 1 „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem“. Aktualizácia výzvy sa týka predĺženia termínu prijímania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do 15.11.2013.
viac informácií
01-10-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 26588/2013 zo dňa 30.09.2013, oznamuje schváleným miestnym akčným skupinám a konečným prijímateľom – predkladateľom projektu (ďalej len „žiadatelia“), že pre administráciu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) oblasti verejného obstarávania platia nasledovné ustanovenia uvedené v tomto oznámen...
viac informácií
01-10-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 26619/2013 zo dňa 30.09.2013, oznamuje schváleným miestnym akčným skupinám, že vzhľadom na končiace sa programovacie obdobie 2007 – 2013 a potrebu efektívneho dočerpania disponibiliných finančných prostriedkov je možné pri vyhodnocovaní výziev ...
viac informácií
01-10-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe Oznámenia č. 93 zo dňa 23.9.2013, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenia nové formuláre žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len ŽoNFP)...
viac informácií
27-09-2013
viac informácií
25-09-2013
Oznámenie č. 94 (Výzva č. 2013/PRV/33)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 25427/2013, zo dňa 17.09.2013, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.3. „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie„
23-09-2013
sa týka povinných príloh k výzvam na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len ŽoNFP) z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Výzva“), vyhlásených Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, dňa 27.04.2013 a 26.06.2013 v rámci opatrení:
viac informácií
17-09-2013
Oznámenie č. 92 zo dňa 17.09.2013 (Výzva č. 2013/PRV/32)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 25123/2013, zo dňa 11.09.2013, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.6. „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity„

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)