PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

12-09-2013
PPA o uverejnení VÝZVY na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín...
viac informácií
09-09-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR z listu č. 24496/2013 zo dňa 6. 9. 2013 oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013,...
viac informácií
28-08-2013
Oznámenie č. 91/2013
PPA pre schválené miestne akčné skupiny k postupu pri verejnom obstarávaní: „Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať pri verejnom obstarávaní v zmysle aktuálne platného zákona o verejnom obstarávaní, pričom v rámci ŽoNFP predkladá kompletnú dokumentáciu z vykonaného verejného obstarávania. V prípade nerelevantnosti niektorých príloh v aktuálne platných formulároch ŽoNFP, tieto prílohy konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nepredkladá.“
28-08-2013
PPA pre schválené miestne akčné skupiny k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER verzia 1.13:
V zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER verzia 1.13 je presun finančných prostriedkov v rámci jednotlivých opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, oprávnený medzi jednotlivými sektormi, s výnimkou presunu zo súkromného sektoru do verejného sektoru.
viac informácií
28-08-2013
viac informácií
28-08-2013
viac informácií
27-08-2013
Na 40. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex, ktorá patrí k najvýznamnejším svojho druhu na Slovensku, mala svoje stále zastúpenie aj Pôdohospodárska platobná agentúra...
viac informácií
21-08-2013
Oznámenie č. 89 zo dňa 21.08.2013 (Výzva č. 2013/PRV/31)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 3399/2013, zo dňa 12.08. 2013, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 2.1 „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení„
21-08-2013
pre uznávanie organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov
viac informácií
13-08-2013
PPA pre žiadateľov o priame podpory na rok 2013. Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov na zákon č. 211/2013 Z. z. z 21. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov. Zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2013 a bude sa vzťahovať na konania o žiadostiach na poskytnutie podpory na skutočne využívanú poľnohospodársku pôdu podaných od 1. januára 2013.
viac informácií
26-07-2013
Oznámenie sa týka povinných príloh k výzvam na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len ŽoNFP) z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Výzva“), vyhlásených Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, dňa 27.04.2013 a 26.06.2013 v rámci ...
viac informácií
23-07-2013
Riadiaci orgán v súvislosti s Oznámením č. 85 zo dňa 08. 07. 2013 uverejneného na www.apa.sk upresňuje platnosť predmetného oznámenia nasledovne...
viac informácií
23-07-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 stanovisko MPRV SR vydané k bodovaciemu kritériu č. 7 dňa ...
viac informácií
17-07-2013
Oznámenie PPA pre žiadateľov o priame podpory na rok 2013 ku krajinným prvkom. Nariadenie Vlády SR č. 488/2010 Z. z. v platnom znení definuje krajinné prvky len na ornej pôde. V súlade s príručkou pre žiadateľa o priame podpory na rok 2013 sa v žiadosti v zozname poľnohospodárskych pozemkov uvádzajú ...
viac informácií
12-07-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 10628/2013, zo dňa 11.07. 2013, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.2. / Výzva č. 2013/PRV/30 pozmenenú Príručku pre žiadateľa ...
viac informácií
08-07-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra v súvislosti so správnou implementáciou projektov financovaných z EPFRV prostredníctvom osi 4 Prístup LEADER uvádza dodatočné informácie týkajúce sa opatrenia 3.2 „Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu“ Časť A a Časť B,...
viac informácií
26-06-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 3139/2013-610, zo dňa 14.06. 2013, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.2. „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov“
viac informácií
19-06-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zmysle § 36 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1. 1 „ Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem“. Aktualizácia výzvy sa týka zosúladenia textu výzvy s Príručkou ...
viac informácií
18-06-2013
Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 542/2013 z 13.júna 2013 bola stanovená minimálna colná sadzba na cukor pre štvrtú čiastkovú verejnú súťaž v rámci výberového konania vyhláseného vykonávacím nariadením (EÚ) č. 36/2013.

Jednotlivé minimálne colné sadzby nájdete v prílohe Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 542/2013.

14-06-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu,...
viac informácií

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)