PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

11-06-2013
Oznámenie
PPA na stránke PPA / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Uznávanie organizácií a programy zverejnila Aktualizovaný metodický postup pre žiadateľov o schválenie operačného program a financovanie operačných fondov organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov a Aktualizovanú Prílohu č. 8 Usmernenie k verejnému obstarávaniu.

06-06-2013
Oznámenie zo dňa 06.06.2013
Oznámenie k Výzve č. 2013/PRV/27 zo dňa 08.03.2013

Pôdohospodárska platobná agentúra dáva do pozornosti príjemcom podpory zverejnenej výzvy č. 2013/PRV/27 zo dňa 08.03.2013z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo nasledujúce oznámenie: „V zmysle kritéria spôsobilosti č. 19 Žiadateľ preukáže zmluvný záväzok investora o vybudovaní a prepojení širokopásmovej infraštruktúry do vyššej komunikačnej siete v prípade budovania pevnej káblovej siete a bezdrôtovej prístupovej siete FWA prevádzkovanej na základe individuálneho povolenia Telekomunikačného úradu (TU) SR (preukazuje sa pri podaní ŽoNFP), PPA podporí prostredníctvom NFP vybudovanie len tých sietí FWA, ktoré sú resp. budú prevádzkované na základe individuálneho povolenia TU SR.“
05-06-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP RV zmenila vo Výzve č. 2013/OPRH/01, zverejnenej dňa 15.1.2013 ...
viac informácií
31-05-2013
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že došlo k formálnej úprave formulárov Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenia: 3.4.1 ,3.4.2, 3.3, 3.2.B ...
viac informácií
29-05-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA, v časti ...
viac informácií
28-05-2013
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že došlo k formálnej úprave formulára Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo ...
viac informácií
24-05-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zmysle § 36 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1. 1 „ Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem“...
viac informácií
20-05-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR (riadiaceho orgánu) zverejnila:Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, č. 2013/PRV/29 pre opatrenie 4.2
viac informácií
17-05-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 460/2013 zo 16.mája 2013 bola stanovená minimálna colná sadzba na cukor...
viac informácií
14-05-2013
Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2012 sa bude konať dňa 29. mája 2013 o 10.00 hod. v budove ústredia PPA na Dobrovičovej č. 9 v Bratislave.
viac informácií
06-05-2013
Oznámenie
PPA uverejnila METODICKÝ POSTUP pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2012/2013.
02-05-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 520/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách ...
viac informácií
02-05-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra dáva do pozornosti žiadateľom opatrenia Podpora v územiach európskeho významu na lesnej pôde možnosť odkontrolovania si zaradenia lesného pozemku do území európskeho významu, piateho stupňa ochrany v uvedenom zozname lesných pozemkov.
viac informácií
29-04-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 11314/2013, zo dňa 29.04. 2013, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1. 1 „ Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem“.
viac informácií
29-04-2013
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy vykonal pre rok 2013 aktualizáciu údajov v registri pôdy...
viac informácií
25-04-2013
(Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER verzia 1.13 účinná od 13.03.2013 o správnom výklade časti textu v Kapitole 12 Vykonávanie zmien, podkapitoly 12.1.1 Zmeny bez predchádzajúceho súhlasu PPA - bod D)
viac informácií
19-04-2013
Štátna tajomníčka MPRV SR Magdaléna Lacko-Bartošová a riaditeľ VÚEPP Štefan Buday sa zúčastnili na konferencii ministrov poľnohospodárstva SEI (Stredoeurópska iniciatíva, v roku 2013 predsedníctvo prevzalo Maďarsko), na pozvanie ministra rozvoja vidieka Sándora Fazekasa.
viac informácií
11-04-2013
MVDr. Stanislav Grobár, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry /PPA/ prijal 11. 4. 2013 zástupcov delegácie fínskej platobnej agentúry vedenú Carlom-Gustavom Mikanderom.
viac informácií
11-04-2013
PPA oznamuje že počas roka 2013 bude nepretržite aktualizovaný Register produkčných blokov (LPIS) vyňatím plôch, ktoré už nie sú poľnohospodárskou pôdou (budovy, trvalé stavby, komunikácie, zárasty na TTP....) z toho dôvodu upozorňuje žiadateľov o priame podpory, aby si tieto plochy vyňali z výmery uvedenej na grafických prílohách. V opačnom prípade budú mať naddeklarácie a krátené finančné prostriedky. Zmeny budú priebežne zverejňované aj na mapovom portáli.
viac informácií
11-04-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) dáva do pozornosti žiadateľom o priame podpory, ktorých časť poľnohospodárskej pôdy podniku v dôsledku nepriaznivého počasia je dlhodobo podmáčaná a zalievaná na základe dlhotrvajúcich dažďov, resp. náhleho topenia sa snehu, nasledovnú informáciu.
viac informácií

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)