PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

02-09-2009
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako riadiaci orgán avizuje, že bodová hranica úspešnosti v rámci 2. výzvy na opatrenie 1.1 Modernizácia fariem (časť rastlinná výroba a časť živočíšna výroba) sa predpokladá na úrovni 90 bodov.
viac informácií
02-09-2009
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) v zmysle nariadenia vlády SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti...
viac informácií
02-09-2009
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov...
viac informácií
25-08-2009
Oznámenie č. 16 zo dňa 25.8.2009
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že upravila text Oznámenia č. 14, zverejneného dňa 17.8.2009 (rozdelila ho na Oznámenie č. 14 a Oznámenie č. 15).
17-08-2009
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že aktualizovala...
viac informácií
17-08-2009
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že aktualizovala...
viac informácií
14-08-2009
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o vývozné licencie a vývozné náhrady pre syry, že dňa 13. augusta 2009 bolo v Úradnom vestníku EÚ L 209 uverejnené nariadenie Komisie (ES) č. 740/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1282/2006, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky.
viac informácií
11-08-2009
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitých ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky ...
viac informácií
11-08-2009
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitých ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky ...
viac informácií
04-08-2009
Oznámenie č. 13 zo dňa 04.08.2009
PPA oznamuje všetkým žiadateľom o NFP z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, že dňa 4.8.2009 uverejnila na webovej stránke PPA v časti Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 v bode 3 Výzvu na predkladanie žiadostí pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení. Súčasťou výzvy je (v bode 4) Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a Príloha č. 1.
04-08-2009
Oznámenie č.03/OPRH zo dňa 4.08.2009
 • Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, že doposiaľ uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s bankami a finančnými inštitúciami sa vzťahujú iba na projekty spolufinancované z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.
 • Ak by došlo k rozšíreniu spolupráce medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a bankami a inými finančnými inštitúciami, PPA bude o tejto skutočnosti informovať.

 • 31-07-2009
  Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že ku dňu 31.07.2009 má uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s nasledovnými bankami a finančnými inštitúciami...
  viac informácií
  30-07-2009
  Oznamenie
  PPA všetkým žiadateľom o NFP z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, že dňa 29.7.2009 v časti 17 "Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 17. MAS - Implementácia opatrení osi 3 prostredníctvom osi 4" sekcie projektových podpôr zverejnila Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader vrátane príloh.
  28-07-2009
  o zmene číslovania výziev pre opatrenie č. 1.1 - Modernizácia fariem a opatrenií č. 1.6 - Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a č. 3.3 - Vzdelávanie a informovanie. Uvedená zmena nemá vplyv na žiadateľa.
  viac informácií
  27-07-2009
  Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že ku dňu 27.07.2009 má uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s nasledovnými bankami a finančnými inštitúciami
  viac informácií
  22-07-2009
  PPA, že dňa 1.7.2009 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve, ktoré súčasne zrušuje nariadenie vlády SR č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády SR č. 159/2008 Z. z. (ďalej len zrušené nariadenia vlády).
  viac informácií
  16-07-2009
  Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,...
  viac informácií
  15-07-2009
  Oznámenie č. 12 zo dňa 15.07.2009
  PPA oznamuje všetkým žiadateľom o NFP z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, že dňa 15.7.2009 uverejnila výzvy na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3 Vzdelávanie a informovanie. Následne bola uverejnená Príručka pre žiadateľa - verzia 2.0, formuláre žiadostí o NFP a tabuľková časť vo formáte Excel.
  17-06-2009
  Oznámenie
  17-06-2009
  Oznámenie
  PPA pre žiadateľov o Platby za životné podmienky zvierat za rok 2008 a 2009 Opatrenie "Platby za životné podmienky zvierat" sa v podopatreniach...

  DO POZORNOSTI

  Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
  (Vystavené dňa 26-05-2014)
  Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
  (Vystavené dňa 07-04-2014)
  Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
  (Vystavené dňa 22-05-2013)
  Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
  Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
  (Vystavené dňa 11-03-2013)
  Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
  (Vystavené dňa 11-03-2013)