Agrárny trh

ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Odbor trhových mechanizmov, oddelenie agrárnych informácií - ATIS
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
e-mail:atis@apa.sk
tel.:+421 918 612 203, fax:02/53 418 151

 

Výročná správa Agrárny trh prináša prehľad o vývoji na slovenskom agrárnom trhu za obdobie celého roka. Správy obsahujú základné produkčné ukazovateľe o jednotlivých komoditách zahŕňajúce cenový vývoj, zahraničný obchod a očakávaný vývoj na trhu.

© PPA–ATIS, 2004, rozmnožovanie informácií je možné len po písomnej dohode s ATIS.

Všetky trhové informácie sú spracované s najväčšou starostlivosťou. Informácie obsiahnuté v tomto materiáli sa zakladajú na informačných zdrojoch, o ktorých sme presvedčení, že sú hodnoverné. Za správnosť a úplnosť uvádzaných informácií sa PPA–ATIS nezaručuje, ako aj nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe ich využívania.