PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

 

Vedúca oddelenia agrárnych informácií - ATIS

Dipl. Ing. Dajana Maxian Rosová

+421 918 612 207
Head of ATIS Department e-mail: atis@apa.sk
     
Manažér pre:
Commodity manager for:
1. Jatočné zvieratá a mäso Dipl. Ing. Vasil Gvozdiak +421 915 762 192
Cattle, pigs and meat
  fax: +421-(2)-53 41 81 51
2. Zelenina a ovocie,
Víno a hrozno
Dipl. Ing. Viera Konečná

+421 918 612 639

+421 918 612 200

Vegetables and fruits,
Wine and grapes
Dipl. Ing. Jana Tetřevová
     
3. Obilniny a zemiaky Dipl. Ing. Anna Omelková

+421 905 873 680

Cereals and potatoes  
     
4. Mlieko, mliečne produkty Dipl. Ing. Katarína Prachárová +421 918 612 197
Milk and dairy products  
     
5. Hydina a vajcia, Cukor Dipl. Ing. Katarína Horalová +421 918 612 199
Poultry and eggs, Sugar  
  fax: +421-(2)-53 41 81 51

 

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)