PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

MVDr. Stanislav Grobár

generálny riaditeľ (100)

sekretariát generálneho riaditeľa (101)
telefón: +421 2 526 30 022
mobil: +421 918 612 290
fax: 02/529 65 033

mail: Zuzana.Paizkerova@apa.sk


Ing. Ľubomír Partika
výkonný riaditeľ (150) a riaditeľ sekcie projektových podpôr  a štátnej pomoci (400)

sekretariát výkonného  riaditeľa a riaditeľa sekcie projektových podpôr a štátnej pomoci
telefón:
+421 918 612 368
fax: 02/592 66 332

mail: Marta.Kotlarikova@apa.sk


Ing. Eva Kolesárová, CSc.
vymenovaná na zastupovanie riaditeľa kancelárie generálneho riaditeľa

kancelária GR PPA (110)
telefón:
+421 918 612 552
fax:02/529 65 033Ing. Martin Šaulič
riaditeľ sekcie hospodárskej správy, majetku a rozpočtu (200)

sekretariát riaditeľa sekcie hospodárskej správy, majetku a rozpočtu (200)
telefón:
+421 915 762 130
fax:  02/5296 5256

mail: Lenka.Zembova@apa.sk


Ing. Marek Buch
riaditeľ sekcie kontroly (300)

sekretariát riaditeľa sekcie kontroly (300)
telefón:
+421 918 612 332
fax: 02/592 66 129

mail: Irena.Valacaiova@apa.sk


Ing. Ľubomír Partika
výkonný riaditeľ (150) a riaditeľ sekcie projektových podpôr  a štátnej pomoci (400)

sekretariát riaditeľa sekcie projektových podpôr a štátnej pomoci (400)
telefón:
+421 918 612 368
fax: 02/592 66 332

mail: Marta.Kotlarikova@apa.sk


Ing. Juraj Kožuch, PhD.                     
riaditeľ sekcie priamych podpôr (500)

sekretariát riaditeľa sekcie priamych podpôr (500)
telefón:
+421 918 612 397
fax: 02/529 65 033

mail: katarina.jungova@apa.sk


Ing. Anna Jakubíková
riaditeľka sekcie financovania podpôr (600)

sekretariát riaditeľa sekcie financovania podpôr (600)
telefón:
+421 918 612 175
fax:

mail: Eva.Benova@apa.sk


Ing. Lucia Szlamenková
riaditeľka sekcie organizácie trhu (700)

sekretariát riaditeľa sekcie organizácie trhu (700)
telefón: + 421 918 612 449
fax: 02/534 12 665
mail:Eva.Jurikova@apa.sk


Ing. Ján Prišegem
riaditeľ sekcie informačných technológií (900)

sekretariát riaditeľa sekcie informačných technológií (900)
telefón:
+421 918 612 317
fax: 02/5926 6443

mail: Eva.Masarova@apa.sk


Mgr. Jaroslava Antalová     
riaditeľka osobného úradu (120)
telefón:
+421 915 762 183
fax: 02/529 65 033


JUDr. Ján Štark
riaditeľ odboru vnútornej kontroly (130)
telefón:
+421 918 612 349
mail:Anna.Kasalova@apa.sk


Ing. Margita Bohumelová  
riaditeľka odboru vnútorného auditu (140)
telefón:
+421 918 612 025
fax:  02/529 65 033


Ing. Vladimír Olšakovský
riaditeľ regionálnych pracovísk (160)
telefón:
+421 918 612 119

 

DO POZORNOSTI

PPA o ukončení konferencie Pantha Rei, ktorá sa konala v Bratislave dňa 10.10. – 12.10.2012
(Vystavené dňa 12-10-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí predložili Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1, číslo výzvy: 2012/PRV/20 a pre opatrenie 1.2, číslo výzvy: 2012/PRV/21, že v časti Povinné prílohy projektu dokladané na základe Výzvy PPA v bode 8 sa upravuje text ...
(Vystavené dňa 23-08-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že vykonala na webovom sídle PPA aktualizáciu nasledovných dokumentov...
(Vystavené dňa 12-03-2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán k 1. 4. 2011 opätovne udeľuje plnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).
(Vystavené dňa 01-04-2011)
Zmena RP
PPA opätovne oznamuje žiadateľom, že po zrušení regionálneho pracoviska (RP) Bratislava nepatria okresy Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec, Skalica, Senica do pôsobnosti ústredia PPA, ale do pôsobnosti RP Trnava
(Vystavené dňa 04-01-2011)