PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Telefónny zoznam podľa sekcií

(po kliknutí na sekciu sa zobrazí príslušná časť tel. zoznamu)
 

  Telefón Fax
100 Generálny riaditeľ PPA
- 101 Sekretariát Generálneho riaditeľa
- 102 Oddelenie rizikovej analýzy
110 Kancelária GR
- 111 Oddelenie vonkajších vzťahov
- 112 Oddelenie informačnej bezpečnosti a riadenia rizík
120 Osobný úrad
- 121 Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
- 122 Oddelenie rozvoja ľudských zdrojov
130 Odbor vnútornej kontroly
140 Odbor vnútorného auditu
150 Výkonný riaditeľ
160 Riaditeľ regionálnych pracovísk
200 Sekcia hospodárskej správy, majetku a rozpočtu
- 210 Odbor rozpočtu a hospodárskej správy
- 220 Odbor právny
300 Sekcia kontroly
- 310 Odbor kontroly projektových podpôr
- 320 Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia
- 321 Oddelenie kontroly trhových opatrení
400 Sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci
- 410 Odbor autorizácie podpôr
- 411 Oddelenie PRV os 1
- 412 Oddelenie PRV os 2 a 3, OP RH
- 413 Oddelenie PRV prístupu Leader Nitra
- 420 Odbor štátnej pomoci
- 430 Odbor metodiky a hodnotenia projektov
- 431 Oddelenie metodiky a systému projektových podpôr
- 432 Oddelenie vyhodnocovania projektov Bratislava 1
- 433 Oddelenie vyhodnocovania projektov Trenčín
- 434 Oddelenie vyhodnocovania projektov Zvolen
- 435 Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 2
- 436 Oddelenie vyhodnocovania projektov LEADER Nitra
- 437 Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 1
- 438 Oddelenie vyhodnocovania projektov Bratislava 2
- 440 Odbor monitoringu
- 450 Odbor finančných nástrojov pre projektové podpory
500 Sekcia priamych podpôr
- 510 Odbor priamych podpôr a krížového plnenia
- 520 Odbor systému a monitoringu priamych podpôr
- 530 Odbor rozhodovacích a správnych činností priamych podpôr
- 540 Odbor platieb a nezrovnalostí priamych podpôr
600 Sekcia financovania podpôr
- 610 Odbor platieb a rozpočtu
- 620 Odbor finančnej kontroly
- 630 Odbor nezrovnalostí a finančných vyrovnaní
- 640 Odbor účtovníctva a výkazníctva EÚ
700 Sekcia organizácie trhu
- 710 Odbor trhových mechanizmov
- 712 Oddelenie agrárnych a trhových informácií Slovenska (ATIS)
- 720 Odbor poľnohospodárskych komodít
- 721 Oddelenie rastlinných komodít
- 722 Oddelenie živočíšnych komodít
900 Sekcia informačných technológií
- 910 Odbor riadenia SLA a projektov
- 920 Odbor prevádzky IT
- 921 Oddelenie prevádzky a podpory IS