PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - vlastný dokument, výzvy na predkladanie žiadostí, príručku, žiadosti o nenávratný finančný príspevok, tabuľkovú časť a žiadosť o platbu nájdete tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=132

Politika rozvoja vidieka ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie slúži na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja vidieka.

CIELE A PRIORITY

Rozvoj vidieka podporujú krajiny Európskeho spoločenstva v rokoch 2007 – 2013 z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), čím sledujú tieto ciele:

 • zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva,
 • zlepšenie stavu životného prostredia a krajiny,
 • skvalitnenie života vo vidieckych oblastiach a  diverzifikácia vidieckeho hospodárstva.

Programovým dokumentom na čerpanie finančných prostriedkov z EPFRV je program rozvoja vidieka.

Medzi priority Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 patrí podpora modernizácie,  inovácie a efektivity  poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych podnikov, udržanie a ochrana environmentálnych hodnôt krajiny, uchovanie kultúrneho dedičstva, vytváranie pracovných príležitostí, zvyšovanie odbornosti vidieckeho obyvateľstva a zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach.

Na zlepšenie životného prostredia a krajiny je potrebné zabrániť znečisteniu vôd a degradácii pôdy vhodnými postupmi hospodárenia a preventívnymi opatreniami pre zlepšenie ekologickej stability krajiny, zamedzenie úbytku stanovíšť voľne žijúcich živočíchov a rastlín a vzácnych biotopov.

Na zlepšenie kvality života na vidieku a udržanie osídlenia vidieka slúži podpora vytvárania pracovných príležitostí, diverzifikácia hospodárskych činností ako aj obnova a rozvoj infraštruktúry obcí.

OBLASTI PODPORY

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vymedzuje na území Slovenskej republiky regióny, ktoré patria do cieľa Konvergencia. Ide o regióny: Západné Slovensko (Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský  kraj), Stredné Slovensko (Banskobystrický a Žilinský kraj) a Východné Slovensko (Košický a Prešovský kraj). Bratislavský kraj je podporovaný v rámci ostatných oblastí. Na Bratislavský kraj sa nevzťahujú opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb. Nevzťahuje sa naň ani opatrenie 3.1  Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, v rámci ktorého sú v zmysle schémy štátnej pomoci podporované okresy Bratislava II, III, IV, Malacky, Senec, Čunovo, Jarovce a Rusovce.

Rozdiel podpory činností v  oblastiach konvergenčného cieľa a v ostatných oblastiach spočíva v odlišnom podiele financovania oprávnených výdavkov z verejných zdrojov.

NA REALIZÁCIU CIEĽOV PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013 SLÚŽIA OSI A OPATRENIA:

OS 1  ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SEKTORA POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

 • Opatrenie 1.1 Modernizácia fariem
 • Opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva
 • Opatrenie 1.3 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a  adaptácie  poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
 • Opatrenie  1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov
 • Opatrenie  1.5 Odbytové  organizácie výrobcov  
 • Opatrenie  1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
 • Opatrenie  1.7 Využívanie poradenských služieb

OS 2  ZLEPŠENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KRAJINY

 • Opatrenie 2.1.          Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
 • Opatrenie 5.3.2.1.   Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach
 • Opatrenie 5.3.2.1.2  Platby v rámci sústavy Natura 2000 a platby súvisiace so smernicou 2000/608/ES
 • Opatrenie 5.3.2.1.3  Agroenvironmentálne platby
 • Opatrenie 5.3.2.1.4  Platby za životné podmienky zvierat
 • Opatrenie 5.3.2.2.1  Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
 • Opatrenie 5.3.2.2.2  Platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesná pôda
 • Opatrenie 5.3.2.2.3  Lesnícko-environmentálne platby
 • Opatrenie 5.3.2.2.4  Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie  preventívnych opatrení

OS 3  KVALITA ŽIVOTA VO VIDIECKYCH OBLASTIACH A DIVERZIFIKÁCIA VIDIECKEHO HOSPODÁRSTVA

 • Opatrenie 3.1      Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
 • Opatrenie 3.2A    Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Časť A
 • Opatrenie 3.2B    Podpora činností v oblasti  vidieckeho cestovného ruchu - Časť B
 • Opatrenie 3.3       Vzdelávanie a informovanie
 • Opatrenie 3.4.1   Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
 • Opatrenie 3.4.2   Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
 • Opatrenie 3.5       Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie    integrovaných  stratégií  rozvoja územia

OS 4  LEADER

 • Opatrenie 4.1   Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia
 • Opatrenie 4.2  Vykonávanie projektov spolupráce
 • Opatrenie 4.3  Chod miestnej akčnej skupiny

OS 5  OPERÁCIE TECHNICKEJ POMOCI

 • Opatrenie 5.1.1  Technická pomoc
 • Opatrenie 5.1.2  Národná sieť rozvoja vidieka

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)