PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Základné členenie foriem podpory spoločnej organizácie trhu:

 • Trhové mechanizmy
 • Rastlinné komodity
 • Živočíšne komodity

Stručné informácie o jednotlivých podporách:

Trhové mechanizmy

sú jedným zo stabilizačných faktorov dovozu a vývozu vybraných poľnohospodárskych výrobkov v zahraničnom obchode EÚ s tretími krajinami
Súčasťou trhových mechanizmov sú: licencie, zábezpeky, vývozné náhrady pre poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky (NON ANNEX I)

Licencie
oprávňujú a zaväzujú držiteľa licencie, aby v rámci lehoty jej platnosti vyviezol alebo doviezol uvedené množstvo označenej komodity do resp. z tretej krajiny.
formy licencií:

 • dovozná licencia AGRIM,
 • vývozná licencia AGREX,
 • vývozná licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX,

Zábezpeky
Súčasne so žiadosťou o licenciu je potrebné zložiť zábezpeku a to len vtedy, ak jej celková výška presahuje 100 EUR.

Vývozné náhrady pre poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky
Sú vyplácané vývozcom poľnohospodárskych a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov a majú vyrovnávať rozdiely medzi vyššími cenami na vnútornom trhu EÚ a nižšími cenami na svetovom trhu. V súčasnom období sa neuplatňujú.

Rastlinné komodity

V rámci spoločnej organizácie trhu s rastlinnými komoditami sa prostredníctvom PPA realizujú nasledovné opatrenia:

Verejná intervencia obilnín - na reguláciu trhu s poľnohospodárskymi komoditami sa uplatňuje systém verejnej intervencie financovaný Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF). V rámci tohto opatrenia sa vykonáva intervenčný nákup, skladovanie a predaj intervenčných zásob. Intervenčné zásoby sa môžu predávať na vnútornom trhu EÚ, alebo sa môžu exportovať mimo trh EÚ.

Regulácia trhu s cukrom - na reguláciu výroby v sektore cukru sa uplatňuje systém kvót na cukor, izoglukózu a inulínový sirup.Pre hospodársky rok 2014/2015 bola stanovená výrobná kvóta pre cukor a izoglukózu nasledovne: Považský cukor, a.s. - 68 478,50 ton cukru, SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o. - 43 841,00 ton cukru, Amylum Slovakia, spol. s.r.o. - 68 094,50 ton izoglukózy.

Víno a vinohrady

Reštrukturalizácia vinohradov - podpora sa poskytuje pre jednotlivé opatrenia, prípadne ich kombináciu: vyklčovanie a následnú opätovnú výsadbu, napr. formou zmeny odrôd s prípadnou zmenou sponu, zmenou sponu – len pre vinohradnícku oblasť Tokaj, alebo vyklčovanie a následný presun vinohradu.

Poistenie úrody vinohradov – je možné poskytnúť pri poistení proti prírodným  katastrofám, nepriaznivým poveternostným udalostiam, chorobám viniča a zamoreniu škodcami.

Podpora na propagáciu na trhu členského štátu, alebo tretieho štátu - je určená na nadviazanie vzťahov s verejnosťou formou propagácie a reklamy, účasť na veľtrhoch a výstavách, informačné kampane zamerané na označenie pôvodu a prieskumy nových trhov pre  rozšírenie odbytísk.

Podpora na investície do vinárskych podnikov – je určená na nákup vnútorného vybavenia predajných a prezentačných priestorov v rámci výrobného podniku a na investície do označovania vinárskych produktov novými etiketami s QR kódmi.

Ovocie a zelenina

Podpora pre organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov v sektore ovocie a zelenina v rámci implementácie operačných programov – táto podpora sa poskytuje uznaným a registrovaným organizáciám výrobcov a združeniam, nie priamo jednotlivým pestovateľom ovocia.

Program podpory konzumácie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v školách – tzv. školské ovocie a zelenina – táto podpora sa poskytuje schváleným uchádzačom o zabezpečovanie dodávok ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl pre konkrétny školský rok. Školské ovocie a zelenina je určené deťom v materských školách a žiakom základných a špeciálnych škôl vo vekovej kategórii 3 – 15 rokov.

Mimoriadna podpora v sektore ovocie a zelenina – táto podpora sa poskytuje v prípadoch cenovej nestability a prebytkov produkcie na trhu s ovocím a zeleninou. Špecifické podmienky sú stanovované v príslušných právnych aktoch EÚ.

Živočíšne komodity

Propagácia poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu EÚ a trhu tretích krajín - Informačné a propagačné činnosti sa týkajú poľnohospodárskych výrobkov a ich spôsobu výroby ako aj potravinárskych výrobkov na báze poľnohospodárskych  výrobkov, uskutočňované na vnútornom trhu a na trhoch tretích krajín. Žiadateľom sa poskytuje podpora na akcie zamerané na styk s verejnosťou, propagáciu a reklamnú činnosť, informačné kampane, účasti na podujatiach, veľtrhoch a výstavách medzinárodného alebo európskeho významu, taktiež obchodné misie na vysokej úrovni. Finančný príspevok EÚ na vybrané programy je 60% z celkových oprávnených nákladov, zvyšok si hradí žiadateľ sám.

Podpora pri vykonávaní opatrení na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi – Žiadateľom o pomoc je včelárske združenie, ktoré združuje viac ako 30 % včelárov a zastupuje včelárov, ktorí čerpajú pomoc prostredníctvom včelárskeho združenia. Pomoc je možné poskytnúť na jednotlivé opatrenia:

 • Technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam
 • Kontrola varroázy
 • Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev
 • Podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu
 • Podpora obnovenia stavu včelstiev
 • Spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov

Podpora na školské mlieko – táto podpora sa poskytuje schváleným uchádzačom o zabezpečovanie mliečnych výrobkov. Príjemcami pomoci sú žiaci pravidelnej školskej dochádzky: škôlky/iné predškolské zariadenia, základné a stredné školy, ktoré príslušný orgán členského štátu spravuje alebo uznáva.
Súkromné skladovanie masla - táto podpora sa poskytuje v prípadoch cenovej nestability a prebytkov produkcie na trhu s mliečnymi výrobkami. Špecifické podmienky sú stanovované v príslušných právnych aktoch EÚ.

Súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka  - táto podpora sa poskytuje v prípadoch cenovej nestability a prebytkov produkcie na trhu s mliečnymi výrobkami. Špecifické podmienky sú stanovované v príslušných právnych aktoch EÚ.

Súkromné skladovanie syrov - táto podpora sa poskytuje v prípadoch cenovej nestability a prebytkov produkcie na trhu s mliečnymi výrobkami. Špecifické podmienky sú stanovované v príslušných právnych aktoch EÚ.

Súkromné skladovanie bravčového, ovčieho a kozieho mäsa - táto podpora sa poskytuje v prípadoch cenovej nestability a prebytkov produkcie na trhu s mäsom. Špecifické podmienky sú stanovované v príslušných právnych aktoch EÚ.

Intervenčný nákup, predaj a skladovanie masla - táto podpora slúži na stabilizáciu cien na vnútornom trhu členského štátu. Špecifické podmienky sú stanovované v príslušných právnych aktoch EÚ.

Intervenčný nákup, predaj a skladovanie sušeného odstredeného mlieka - táto podpora slúži na stabilizáciu cien na vnútornom trhu členského štátu. Špecifické podmienky sú stanovované v príslušných právnych aktoch EÚ.

Intervenčný nákup a skladovanie hovädzieho mäsa - táto podpora slúži na stabilizáciu cien na vnútornom trhu členského štátu. Špecifické podmienky sú stanovované v príslušných právnych aktoch EÚ.

Prvonákupca mlieka – je podnikateľ, ktorý nakupuje mlieko od prvovýrobcu. Je povinný oznámiť PPA svoje pôsobenie na trhu a oznamovať mesačné údaje o množstve surového mlieka, skutočnom obsahu tuku a odhadovanej kúpnej cene.

Organizácie výrobcov, združenie organizácií výrobcov a medziodvetvová organizácia v sektore mlieka – PPA predkladá Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  návrh na uznanie uvedených organizácií. Cieľom organizácií je posilniť vyjednávaciu silu pri rokovaniach o dodávkach mlieka so spracovateľmi mlieka a zaistiť svojim členom rentabilný rozvoj výroby surového kravského mlieka.

DO POZORNOSTI

zamerané na aktuálne informácie pre farmárov - prvovýrobcov o nových výzvach a zmenách v agrárnej politike SR a činnosti PPA.
(Vystavené dňa 17-06-2009)
pre poberateľov podpory, ktorí prijali agroenvironmentálne záväzky z op. č. 5 Agroenvironment a životné podmienky zvierat s časovým plnením na roky 2004 - 2009.
(Vystavené dňa 07-04-2009)
Oznámenie
PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (opatrenia 1.1. a 1.2.), že ak nedoplnia svoje žiadosti na základe výzvy na doplnenie do termínu 31.3.2009 (pri dodržaní termínu na doplnenie, ktorý je stanovený v zmysle príručky pre žiadateľov), budú tieto žiadosti automaticky vyradené zo spracovania.
PPA nemôže tolerovať sklz v kontrahovaní projektov spôsobenú nedisciplinovanosťou a liknavosťou žiadateľov.
(Vystavené dňa 26-02-2009)
UPOZORNENIE!!!
PPA upozorňuje konečných príjímateľov PRV SR 2007-2013 (okrem opatrenia č. 1.3, 1.5 a 5.1), že so záverečnou žiadosťou o platbu je potrebné doručiť aj monitorovaciu správu projektu. PPA je oprávnená pozastaviť vyplatenie záverečnej ŽoP až do doby doručenia kompletnej monitorovacej správy resp. jej častí. Oznámenie k predkladaniu MS bolo zverejnené 7.10.2008.
(Vystavené dňa 11-11-2008)