PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Základné členenie foriem podpory spoločnej organizácie trhu:

 • Trhové mechanizmy
 • Rastlinné komodity
 • Živočíšne komodity

Stručné informácie o jednotlivých podporách:

Trhové mechanizmy

sú jedným zo stabilizačných faktorov dovozu a vývozu vybraných poľnohospodárskych výrobkov v zahraničnom obchode EÚ s tretími krajinami
Súčasťou trhových mechanizmov sú: licencie, zábezpeky, vývozné náhrady pre poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky (NON ANNEX I)

Licencie
oprávňujú a zaväzujú držiteľa licencie, aby v rámci lehoty jej platnosti vyviezol alebo doviezol uvedené množstvo označenej komodity do resp. z tretej krajiny.
formy licencií:

 • dovozná licencia AGRIM,
 • vývozná licencia AGREX,
 • vývozná licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX,

Zábezpeky
Súčasne so žiadosťou o licenciu je potrebné zložiť zábezpeku a to len vtedy, ak jej celková výška presahuje 100 EUR.

Vývozné náhrady pre poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky
Sú vyplácané vývozcom poľnohospodárskych a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov a majú vyrovnávať rozdiely medzi vyššími cenami na vnútornom trhu EÚ a nižšími cenami na svetovom trhu. V súčasnom období sa neuplatňujú.

Rastlinné komodity

V rámci spoločnej organizácie trhu s rastlinnými komoditami sa prostredníctvom PPA realizujú nasledovné opatrenia:

Verejná intervencia obilnín - na reguláciu trhu s poľnohospodárskymi komoditami sa uplatňuje systém verejnej intervencie financovaný Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF). V rámci tohto opatrenia sa vykonáva intervenčný nákup, skladovanie a predaj intervenčných zásob. Intervenčné zásoby sa môžu predávať na vnútornom trhu EÚ, alebo sa môžu exportovať mimo trh EÚ.

Regulácia trhu s cukrom - na reguláciu výroby v sektore cukru sa uplatňuje systém kvót na cukor, izoglukózu a inulínový sirup.Pre hospodársky rok 2014/2015 bola stanovená výrobná kvóta pre cukor a izoglukózu nasledovne: Považský cukor, a.s. - 68 478,50 ton cukru, SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o. - 43 841,00 ton cukru, Amylum Slovakia, spol. s.r.o. - 68 094,50 ton izoglukózy.

Víno a vinohrady

Reštrukturalizácia vinohradov - podpora sa poskytuje pre jednotlivé opatrenia, prípadne ich kombináciu: vyklčovanie a následnú opätovnú výsadbu, napr. formou zmeny odrôd s prípadnou zmenou sponu, zmenou sponu – len pre vinohradnícku oblasť Tokaj, alebo vyklčovanie a následný presun vinohradu.

Poistenie úrody vinohradov – je možné poskytnúť pri poistení proti prírodným  katastrofám, nepriaznivým poveternostným udalostiam, chorobám viniča a zamoreniu škodcami.

Podpora na propagáciu na trhu členského štátu, alebo tretieho štátu - je určená na nadviazanie vzťahov s verejnosťou formou propagácie a reklamy, účasť na veľtrhoch a výstavách, informačné kampane zamerané na označenie pôvodu a prieskumy nových trhov pre  rozšírenie odbytísk.

Podpora na investície do vinárskych podnikov – je určená na nákup vnútorného vybavenia predajných a prezentačných priestorov v rámci výrobného podniku a na investície do označovania vinárskych produktov novými etiketami s QR kódmi.

Ovocie a zelenina

Podpora pre organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov v sektore ovocie a zelenina v rámci implementácie operačných programov – táto podpora sa poskytuje uznaným a registrovaným organizáciám výrobcov a združeniam, nie priamo jednotlivým pestovateľom ovocia.

Program podpory konzumácie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v školách – tzv. školské ovocie a zelenina – táto podpora sa poskytuje schváleným uchádzačom o zabezpečovanie dodávok ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl pre konkrétny školský rok. Školské ovocie a zelenina je určené deťom v materských školách a žiakom základných a špeciálnych škôl vo vekovej kategórii 3 – 15 rokov.

Mimoriadna podpora v sektore ovocie a zelenina – táto podpora sa poskytuje v prípadoch cenovej nestability a prebytkov produkcie na trhu s ovocím a zeleninou. Špecifické podmienky sú stanovované v príslušných právnych aktoch EÚ.

Živočíšne komodity

Propagácia poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu EÚ a trhu tretích krajín - Informačné a propagačné činnosti sa týkajú poľnohospodárskych výrobkov a ich spôsobu výroby ako aj potravinárskych výrobkov na báze poľnohospodárskych  výrobkov, uskutočňované na vnútornom trhu a na trhoch tretích krajín. Žiadateľom sa poskytuje podpora na akcie zamerané na styk s verejnosťou, propagáciu a reklamnú činnosť, informačné kampane, účasti na podujatiach, veľtrhoch a výstavách medzinárodného alebo európskeho významu, taktiež obchodné misie na vysokej úrovni. Finančný príspevok EÚ na vybrané programy je 60% z celkových oprávnených nákladov, zvyšok si hradí žiadateľ sám.

Podpora pri vykonávaní opatrení na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi – Žiadateľom o pomoc je včelárske združenie, ktoré združuje viac ako 30 % včelárov a zastupuje včelárov, ktorí čerpajú pomoc prostredníctvom včelárskeho združenia. Pomoc je možné poskytnúť na jednotlivé opatrenia:

 • Technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam
 • Kontrola varroázy
 • Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev
 • Podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu
 • Podpora obnovenia stavu včelstiev
 • Spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov

Podpora na školské mlieko – táto podpora sa poskytuje schváleným uchádzačom o zabezpečovanie mliečnych výrobkov. Príjemcami pomoci sú žiaci pravidelnej školskej dochádzky: škôlky/iné predškolské zariadenia, základné a stredné školy, ktoré príslušný orgán členského štátu spravuje alebo uznáva.
Súkromné skladovanie masla - táto podpora sa poskytuje v prípadoch cenovej nestability a prebytkov produkcie na trhu s mliečnymi výrobkami. Špecifické podmienky sú stanovované v príslušných právnych aktoch EÚ.

Súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka  - táto podpora sa poskytuje v prípadoch cenovej nestability a prebytkov produkcie na trhu s mliečnymi výrobkami. Špecifické podmienky sú stanovované v príslušných právnych aktoch EÚ.

Súkromné skladovanie syrov - táto podpora sa poskytuje v prípadoch cenovej nestability a prebytkov produkcie na trhu s mliečnymi výrobkami. Špecifické podmienky sú stanovované v príslušných právnych aktoch EÚ.

Súkromné skladovanie bravčového, ovčieho a kozieho mäsa - táto podpora sa poskytuje v prípadoch cenovej nestability a prebytkov produkcie na trhu s mäsom. Špecifické podmienky sú stanovované v príslušných právnych aktoch EÚ.

Intervenčný nákup, predaj a skladovanie masla - táto podpora slúži na stabilizáciu cien na vnútornom trhu členského štátu. Špecifické podmienky sú stanovované v príslušných právnych aktoch EÚ.

Intervenčný nákup, predaj a skladovanie sušeného odstredeného mlieka - táto podpora slúži na stabilizáciu cien na vnútornom trhu členského štátu. Špecifické podmienky sú stanovované v príslušných právnych aktoch EÚ.

Intervenčný nákup a skladovanie hovädzieho mäsa - táto podpora slúži na stabilizáciu cien na vnútornom trhu členského štátu. Špecifické podmienky sú stanovované v príslušných právnych aktoch EÚ.

Prvonákupca mlieka – je podnikateľ, ktorý nakupuje mlieko od prvovýrobcu. Je povinný oznámiť PPA svoje pôsobenie na trhu a oznamovať mesačné údaje o množstve surového mlieka, skutočnom obsahu tuku a odhadovanej kúpnej cene.

Organizácie výrobcov, združenie organizácií výrobcov a medziodvetvová organizácia v sektore mlieka – PPA predkladá Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  návrh na uznanie uvedených organizácií. Cieľom organizácií je posilniť vyjednávaciu silu pri rokovaniach o dodávkach mlieka so spracovateľmi mlieka a zaistiť svojim členom rentabilný rozvoj výroby surového kravského mlieka.

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)