PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

08-04-2010
Podpora budovania programu IPA a implementačného systému v oblasti rozvoja vidieka - MN 08 IB AG 01

Dňa 17.3.2010 sa v Podgorici, Čierna Hora, za účasti ministra poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva Čiernej Hory Milutina Simovića, zástupcu Delegácie EÚ v Čiernej Hore Nicolu Bertoliniho, zástupcov EK a zástupcov twinningového konzorcia konalo úvodné stretnutie k twinningovému projektu „Podpora budovania programu IPA a implementačného systému v oblasti rozvoja vidieka“ č. MN 08 IB AG 01. Experti PPA sa na tomto twinningovom projekte zúčastňujú ako členovia konzorcia vytvoreného zo zástupcov rakúskych a francúzskych inštitúcií. Na uvedení projektu ich reprezentoval generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Ing. Roman Serenčéš, PhD..

Podpora budovania programu IPA a implementačného systému v oblasti rozvoja vidieka
MN 08 IB AG 01

Tento projekt pomôže Čiernej Hore v jeho príprave na využitie európskych poľnohospodárskych fondov, predovšetkým v rámci programu IPA RD. Výmena skúseností s rakúskymi, francúzskymi a slovenskými expertmi pomôže Ministerstvu poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva Čiernej Hory (MPLZV CH) vypracovať návrh opatrení administrovaných v rámci programu IPA RD.

Tento projekt je zložený z troch hlavných komponentov tak, aby pomohli pri rozbehu programu a pomohli pri sfunkčnení administratívnych postupov, ktoré umožnia žiadateľom v Čiernej Hore čerpať prostriedky z programu IPA RD. Zahŕňa to nasledovné:

Komponent 1: Príprava programu IPA RD podľa pravidiel EÚ
Cieľom tohto komponentu je hlavne:

  • Príprava programu IPA RD
  • Podpora MPLZV CH pri strategických rozhodnutiach
  • Podpora MPLZV CH pri postavení ministerstva ako riadiacej autority programu
  • Pomoc pri príprave primárnej a sekundárnej oblasti týkajúcej sa programu IPA RD
  • Príprava administratívnych procesov pri implementácii opatrení rozvoja vidieka

Komponent 2: Budovanie akreditovanej platobnej agentúry v Čiernej hore pre oblasť rozvoja vidieka v rámci programu IPA RD
Cieľom tohto komponentu je vybudovanie akreditovanej platobnej agentúry, ktorá umožní čerpanie prostriedkov rozvoja vidieka v rámci programu IPA. Hlavnými zložkami tohto komponentu sú:

  • Budovanie funkčnej platobnej agentúry vrátane prepojenia na Národný fond a Národnú autorizačnú jednotku
  • Príprava informačného systému pre administráciu opatrení rozvoja vidieka

Komponent 3: Tvorba a distribúcia potrebného know-how prijímajúcim organizáciám a žiadateľom
Cieľom tohto komponentu je zabezpečiť distribúciu potrebných informácií ohľadne programu IPA RD a platobnej agentúry potenciálnym prijímajúcim organizáciám a žiadateľom. Uvedený komponent má tieto hlavné oblasti:

  • Školenie zamestnancov platobnej agentúry, resp. MPLZV CH, ktorí sa budú zaoberať administráciu opatrení IPA RD
  • zabezpečenie dostatočného informačného toku pre potenciálnych žiadateľov ohľadne možností podpory a príslušných postupov

Hlavné pozície v projekte:

Vedúci projektu Franz PATSCHKA, Agrarmarkt Austria, Austria
Vedľajší vedúci projektu Alain MOULINIER, Francúzske ministerstvo poľnohospodárstva a rybolovu
Vedľajší vedúci projektu Tibor GUNIŠ, Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovensko
Stály twiningový poradca Sonja Schalud
Partnerka stáleho twinningového poradcu Ljiljana SIMOVIĆ, Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva Čiernej Hory

Celkový rozpočet projektu je 1,5 milióna € a národné kofinancovanie 303,62 tis. €

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)