PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

26-01-2008
Technická asistencia pre posilnenie a skvalitnenie sekcie kontroly PPA

Príprava na náročné úlohy nového programového obdobia Európskej únie, ako aj zdokonalenie odborných vedomostí a zručností kontrolórov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), to sú hlavné prínosy projektu Technická asistencia pre posilnenie a skvalitnenie sekcie kontroly PPA. Projekt bol pripravený v spolupráci s odborníkmi Ministerstva pôdohospodárstva (MP) SR a Ministerstva financií (MF) SR. Výsledkom tejto spolupráce bolo nielen odborné definovanie požiadaviek a cieľov, ale aj ich stanovenie pre objektívne výberové konanie podľa zásad vyplývajúch z európskej aj národnej legislatívy.

Projekt uskutočnila PPA v spolupráci s rakúskou poľnohospodárskou platobnou agentúrou Agrarmarkt Austria (víťaz výberového konania) od mája 2006 do februára 2007.

K úspechu projektu a dosiahnutým výsledkom podstatne prispela aktívna spolupráca beneficientov a spolupracujúcich inštitúcií na oboch stranách rakúsko-slovenských hraníc.

Treba vyzdvihnúť najmä vysokú odbornosť lektorov a ich schopnosť aplikovať najnovšie teoretické a praktické odborné vedomosti a zručnosti a odovzdať ich účastníkom.

O pravidelné operatívne hodnotenie projektu, ako aj koordináciu plnenia požiadaviek účastníkov PPA sa postaral riadiaci výbor. Jeho zloženie (okrem zástupcov PPA aj zástupcovia MP SR, MF SR a dodávateľa Agrarmarkt Austria) umožnilo splniť ciele projektu a požiadavky PPA.

Ciele projektu:

A. Príprava kontrolórov PPA na výkon kontrol opatrení organizácie trhu
B. Príprava systému vzdelávania kontrolórov
C. Návrh vnútorného kontrolného systému pre sekciu kontroly PPA
D. Zdokonalenie riadenia a koordinácie delegovaných činností v rámci súčasnej štruktúry sekcie kontroly PPA
E. Určenie postupov pre rozvíjanie technickej kontroly a kontroly na mieste pre schémy podpôr priamych platieb a organizácie trhu.

Každý cieľ bol ukončený odborným mítingom a odovzdaním aktuálnej dokumentácie (kontrolné listy a zodpovedajúce časti pracovných postupov - manuálov).

Kvantifikácia výsledkov projektu
  • Aktívne vne sa na ňom zúčastnilo 44 zamestnancov PPA (riadiaci pracovníci ústredia PPA a regionálni kontrolóri).
  • Uskutočnili sa praktické semináre a odborné ukážky kontrolných postupov na pracoviskách, ktoré využívajú opatrenia organizácie trhu v Rakúsku a v SR (mliekarne, silá, mäsokombináty a pod.).
  • Sekcia kontroly PPA posilnila a zefektívnila výkon kontrol v oblastiach definovaných v projekte, podstatne zlepšila svoje metodické podklady a manuály (pre oblasť výkonu kontrol, školenie kontrolórov, delegované činnosti) a odštartovala prípravu vnútorného kontrolného systému a systému rizikovej analýzy.
Odporúčania

Pri hodnotení výsledkov projektový tím odporučil sekcii kontroly PPA, aby pokračovala vo svojom rozvoji prostredníctvom technickej pomoci v nasledovných oblastiach:

  • výkon kontrol na mieste pre komodity, ktoré neboli zahrnuté do projektu (ako napr. ovocie a zelenina; ...)
  • výkon fyzických kontrol plnenia požiadaviek krížového plnenia;
  • integrovaný výkon kontrol: príprava metodiky, školenie kontrolórov, aplikácia nového systému v praxi vrátane krížového plnenia;
  • sledovanie nákladovosti výkonu kontrol;
  • elektronické správy z kontroly a ďalšie úlohy v oblasti dokumentácie (napr. správy z kontrol externých inštitúcií, dohody s externými inštitúciami).

Tieto odporúčania implementuje sekcia kontroly PPA do svojich aktivít, čo je a bude prínosom pre skvalitnenie činnosti Pôdohospodárskej platobnej agentúry v novom programovom období 2007 až 2013.

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)