26.01.2008

Die Welt o správe EDA alebo ako z pravdy vyčarovať lož


Viete, načo slúži IACS a DPZ ?

Integrovaný administratívny a kontrolný systém je podmienkou vyplácania priamych platieb. S priaznivým verdiktom platobnej agentúry a s vyplatením peňazí môže rátať iba tá žiadosť o dotácie, ktorá vyhovie predpisom Európskej únie. A aby to tak naozaj bolo, na to slúži IACS. Zástupcovia desiatky nových krajín vrátane Slovenskej republiky sa pred vstupom do Európskej únie dozvedeli: "ak nebude IACS, nebudú priame platby".

Tento počítačový systém administratívne preverí každú žiadosť, ktorú už pred ním skontrolovali najmenej "štyri oči" čiže aspoň dvaja pracovníci platobnej agentúry, či má všetky náležitosti, ktoré vyžaduje legislatíva Európskeho spoločenstva. Žiadosti, ktoré nie sú správne vyplnené alebo kompletne zdokumentované, IACS odhalí a žiada opraviť. Agentúra to oznámi farmárovi, aby chyby opravil. Systém totiž žiadosť akceptuje, až keď sú v nej všetky nezrovnalosti odstránené.

Krížové kontroly

To všetko musí integrovaný administratívny a kontrolný systém urobiť pred vyplatením peňazí - ale ešte ani vtedy priame platby neschváli. Vyžaduje, aby prešli krížovými kontrolami, pri ktorých porovnáva krížom-krážom každú žiadosť s každou inou žiadosťou, a navyše aj s registrom poľnohospodárskych parciel LPIS, aby vylúčil chyby v deklarácii plochy. A opäť vyznačí každú nezrovnalosť.

Platobná agentúra opäť musí osloviť farmára, v žiadosti ktorého IACS zistil chybu, nech sa k nej vyjadrí. Po zapísaní opravených alebo potvrdených údajov prebehne ďalšia krížová kontrola - a ďalšia ... až do odstránenia všetkých nedostatkov.

Nezrovnalosti IACS netrestá,

ale postupuje na rizikovú analýzu, pomocou ktorej agentúra vytipuje plochy na kontroly na mieste. Kontrolóri s prístrojom GPS obkráčajú celú parcelu a zistia pomocou satelitu skutočný stav a výmeru deklarovanej plochy.

Cez satelit sa uskutočňuje aj DPZ - diaľkový prieskum Zeme, pri ktorom sa vyhodnocujú opakované satelitné alebo letecké snímky vybraného územia zhotovené počas niekoľkých fáz vegetačného obdobia - aby bolo jasné, čo a ako roľník na svojom poli pestuje.

Kontrola pred schválením platieb

IACS rovnako ako DPZ slúžia na zistenie oprávnenosti žiadostí o platby. Rozhodnutia o priamych platbách agentúra vydá až po uskutočnení kontrol na mieste, zapísaní ich výsledkov do IACS a následných krížových kontrolách. S priaznivým verdiktom agentúry a vyplatením peňazí môže rátať iba žiadosť niekoľkonásobne skontrolovaná podľa predpisov Európskej únie.

Škandalizovaná správa EDA

Nemecký denník Die Welt uverejnil 20. marca 2007 materiál o európskych subvenciách pod názvom Roľníci berú protiprávne miliardy od Christopha B. Schilta, skrátený preklad uverejnila deň nato TASR pod názvom Roľníci v EÚ získavajú každoročne až 40 % subvencií neoprávnene.

Píše sa v ňom, že toto ohromujúce percento neoprávnene vyplatených priamych platieb oznámil nemecký denník Die Welt s odvolaním na správu kontrolného úradu spoločenstva, Európskeho dvora audítorov (EDA) 2005. Uvádza, že EDA skontroloval 345 696 schválených žiadostí, z ktorých bolo 138 308 chybných, a keďže agrárny sektor mal v roku 2005 na priame platby 48,47 miliardy eur, v prepočte 1,611 bilióna Sk, takmer 20 miliárd eur sa dostalo do rúk, do ktorých nepatrili.

Pozrime sa do správy Európskeho dvora audítorov, slovenské vydanie VÝROČNÁ SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU (2006/C 263/01) 31.10.2006 SK Úradný vestník Európskej únie C 263/5.

Umenie dezinterpretácie - alebo ako čarovať s faktami

Správa EDA 2005 analyzuje na 263 stranách stav hospodárenia Európskeho spoločenstva.
Je aj na webe http://eca.europa.eu/audit_reports/annual_reports/docs/2005/ra05_sk.pdf .

V poslednom riadku tabuľky na strane 83 skutočne nájdeme v stĺpci skontrolované žiadosti súhrnné číslo 345 696 a v stĺpci žiadosti s chybami 138 308. Ale tým sa celá podobnosť s článkom v Die Welt končí.

O čo ide?

Celé tajomstvo medializovaného škandálu je v ignorovaní názvu "citovanej" tabuľky: Tabuľka 5.2 - Pomoc na plochu, výmery plôch krmovín a iných hospodárskych plodín (a teraz to príde:) - Výsledky kontrol IACS a diaľkové snímanie v roku 2004 (čiže v roku podávania žiadostí - pred vyplatením platieb!), týkajúce sa žiadostí o podporu vyplatenú v roku 2005. Názov tabuľky teda jednoznačne vypovedá o tom, že ide o administratívne a krížové kontroly žiadostí o priame platby v IACS, ako aj o kontroly na mieste (DPZ). A ak by sme ešte pochybovali, pod tabuľkou je uvedený zdroj údajov: Štatistické údaje IACS, ktoré GR pre poľnohospodárstvo predložili členské štáty - a v nijakom prípade nie kontrolóri EDA, ako píše Die Welt.

Škandál sa nekoná

Slovutný Christoph B. Schilt nemá pravdu, ak píše, že Európsky dvor audítorov skontroloval celkovo 345 696 schválených žiadostí. Pravda je, že spolu 345 696 žiadostí skontrolovali agentúry jednotlivých štátov EÚ - a to pred schválením platieb. A "vychytali" z tohoto množstva skontrolovaných žiadostí 138 308 chýb - už pred vyplatením subvencií.

Oľga Čelková