09.12.2013

Oznámenie o uzavretí šetrení Európskou komisiou na PPA

Slovenská republika uspela v troch dôležitých vyšetrovaniach vykonaných Európskou komisiou. Takýto výsledok dosiahla  vďaka precíznej práci zamestnancov MPRV SR a PPA, ktorí obhájili záujmy Slovenskej republiky na pôde Európskej komisie.

V druhej polovici novembra a začiatkom decembra 2013 Európska komisia (EK) uzavrela tri šetrenia, ktoré  vykonala na  Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) v rokoch 2010 a 2011.

  1. Šetrenie EX/2010/003/SKbolo zamerané na sektor cukru – diverzifikáciu cukrovarníckeho priemyslu a osobitné platby za cukor. Po šetrení, ktoré sa uskutočnilo v máji v roku 2010,  EK požiadala o ďalšie dôkazy a dodatočné informácie. Slovenské orgány tieto dôkazy a informácie poskytli a prijali odporúčané opatrenia.EK nenavrhla žiadne finančné opravy a 2. decembra 2013uzatváracím listom šetrenie ukončila  bez finančných opráv.

  2. Šetrenie RD1/2011/802/SK v roku 2011 bolo zamerané na overenie systému riadenia, kontroly a sankcií v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV) na obdobie rokov 2007-2013. Cieľom bolo overiť, či systém zavedený v Slovenskej republike spĺňa ustanovenia príslušných právnych predpisov EU. EK  sa pri overovaní zamerala na dve opatrenia:
    1. opatrenie 121 – modernizácia poľnohospodárskych podnikov – overenie sa týkalo 121 projektov s  vyplatenou sumou 1,056 mil. eur

    2. opatrenie 123 - pridávanie hodnoty poľnohospodárskym produktom a produktom lesného hospodárstva – overenie sa týkalo 40 projektov s  vyplatenou sumou 198,4 tis eur.

    Zistenia z vyšetrovania prerokovali zástupcovia SR a EK na bilaterálnom rokovaní. Zástupcovia SR predloženými argumentmi a prijatými opatreniami dosiahli, že EK neuplatnila pôvodne plánované finančné vyrovnanie vo výške 46 652,72 eur (t.j. 5% zo sumy výdavkov 933,1 tis. Eur) a uzatvorila šetrenie bez finančných opráv. Ukončenie  šetrenia oznámila EK uzatváracím listom 18.novembra 2013.

  3. Šetrenie RD1/2011/859 LEADER bolo zamerané na overenie dodržiavania postupov MAS (miestnych   akčných skupín), ktoré sú prijímateľmi dotácií  v rámci osi 4 PRV na obdobie rokov 2007-2013. Zistenia z vyšetrovania prerokovali zástupcovia SR a EK na bilaterálnom rokovaní.

Na základe informácií a dôkazov poskytnutých orgánmi SR po bilaterálnom rokovaní EK nenavrhla žiadnu finančnú opravu a šetrenie považuje za uzavreté. Ukončenie šetrenia oznámila EK uzatváracím listom  18.novembra 2013.