PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

09-12-2013
Oznámenie o uzavretí šetrení Európskou komisiou na PPA

Slovenská republika uspela v troch dôležitých vyšetrovaniach vykonaných Európskou komisiou. Takýto výsledok dosiahla  vďaka precíznej práci zamestnancov MPRV SR a PPA, ktorí obhájili záujmy Slovenskej republiky na pôde Európskej komisie.

V druhej polovici novembra a začiatkom decembra 2013 Európska komisia (EK) uzavrela tri šetrenia, ktoré  vykonala na  Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) v rokoch 2010 a 2011.

  1. Šetrenie EX/2010/003/SKbolo zamerané na sektor cukru – diverzifikáciu cukrovarníckeho priemyslu a osobitné platby za cukor. Po šetrení, ktoré sa uskutočnilo v máji v roku 2010,  EK požiadala o ďalšie dôkazy a dodatočné informácie. Slovenské orgány tieto dôkazy a informácie poskytli a prijali odporúčané opatrenia.EK nenavrhla žiadne finančné opravy a 2. decembra 2013uzatváracím listom šetrenie ukončila  bez finančných opráv.

  2. Šetrenie RD1/2011/802/SK v roku 2011 bolo zamerané na overenie systému riadenia, kontroly a sankcií v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV) na obdobie rokov 2007-2013. Cieľom bolo overiť, či systém zavedený v Slovenskej republike spĺňa ustanovenia príslušných právnych predpisov EU. EK  sa pri overovaní zamerala na dve opatrenia:
    1. opatrenie 121 – modernizácia poľnohospodárskych podnikov – overenie sa týkalo 121 projektov s  vyplatenou sumou 1,056 mil. eur

    2. opatrenie 123 - pridávanie hodnoty poľnohospodárskym produktom a produktom lesného hospodárstva – overenie sa týkalo 40 projektov s  vyplatenou sumou 198,4 tis eur.

    Zistenia z vyšetrovania prerokovali zástupcovia SR a EK na bilaterálnom rokovaní. Zástupcovia SR predloženými argumentmi a prijatými opatreniami dosiahli, že EK neuplatnila pôvodne plánované finančné vyrovnanie vo výške 46 652,72 eur (t.j. 5% zo sumy výdavkov 933,1 tis. Eur) a uzatvorila šetrenie bez finančných opráv. Ukončenie  šetrenia oznámila EK uzatváracím listom 18.novembra 2013.

  3. Šetrenie RD1/2011/859 LEADER bolo zamerané na overenie dodržiavania postupov MAS (miestnych   akčných skupín), ktoré sú prijímateľmi dotácií  v rámci osi 4 PRV na obdobie rokov 2007-2013. Zistenia z vyšetrovania prerokovali zástupcovia SR a EK na bilaterálnom rokovaní.

Na základe informácií a dôkazov poskytnutých orgánmi SR po bilaterálnom rokovaní EK nenavrhla žiadnu finančnú opravu a šetrenie považuje za uzavreté. Ukončenie šetrenia oznámila EK uzatváracím listom  18.novembra 2013.

 

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)