12.06.2014

Stanovisko PPA k MBL


Projekt prijímateľa MBL, spol. s r.o.   bol schválený uzatvorením zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 110TN0800080 dňa 20.03. 2009 v rámci Osi 1, opatrenia 1.1, Programu rozvoja vidieka 2007-13. Predmetom projektu bola Modernizácia farmy s cieľom zvýšiť efektívnosť živočíšnej výroby AGROMER, s.r.o. Na základe zmluvy boli prijímateľovi v roku 2011 vyplatené finančné prostriedky vo výške 571 970,57.

Prijímateľ v  žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložil vyhlásenie, že na majetok ktorý je predmetom projektu nie je vedené exekučné konanie. Toto vyhlásenie bolo predložené aj pri troch podaných žiadostiach o platbu. Po zistení skutočnosti že predložené vyhlásenia nie sú pravdivé, PPA dňa 16.2.2012 odstúpila od zmluvy, zaevidovala k predmetnému projektu správu o nezrovnalosti a poskytnuté finančné prostriedky vymáha.

Výzva na vrátenie finančných prostriedkov bola prijímateľovi podaná dňa 23.7.2012. Nakoľko prijímateľ finančné prostriedky  v stanovenej lehote nevrátil, PPA začala dňa 20.12.2012 správne konanie v zmysle Zákona č. 71/1967 o správnom konaní. Účastník konania ani dodatočne nepredložil doklady, ktoré by preukazovali, že došlo k zrušeniu exekučného záložného práva na dotknuté nehnuteľnosti, PPA preto dňa 14.06.2013 vo veci vydala Rozhodnutie č. 600/1778-R/12, v ktorom uložila účastníkovi konania vrátiť poskytnutý nenávratný príspevok vo výške 571 970,57 EUR spolu s úrokmi na účty PPA. Po odvolaní sa zo strany prijímateľa, PPA odstúpila prípad na vyjadrenie MPRV SR. MPRV SR ako druhostupňový správny orgán dňa 4.11.2013 Rozhodnutím č. 3003033/2013 potvrdil rozhodnutie PPA a teda povinnosť vrátiť poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške. Rozhodnutie PPA (v spojitosti s rozhodnutím MPRV SR) nadobudlo právoplatnosť 25.11.2013.

V záujme vysporiadať uložený odvod spoločnosť MBL, spol. s r.o.  požiadala PPA o splátkový kalendár. PPA v tejto veci spoločnosti MBL, spol. s r.o.  vyhovela a dňom 10.12.2013 uzavrela s dlžníkom splátkový kalendár na dobu 3 rokov v zmysle pravidiel Zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu. Do dnešného dňa spoločnosť MBL, spol. s r.o. uhradila na účty PPA prvú splátku v dohodnutom termíne.

Nakoľko prijímateľ MBL, spol. s.r.o. je evidovaný ako dlžník, v záujme ochrany finančných záujmov EÚ a SR mu PPA v rokoch 2013 a 2014 nevyplatila podpory, na ktoré má nárok v zmysle pravidiel EÚ, Nariadenia vlády č. 488/2010 Z. z. a vydaných rozhodnutí. PPA uzatvorila s MBL, spol. s.r.o. dohodu o vzájomnom započítaní pohľadávok, ktorá nadobudla platnosť dňa 06.06.2014. V zmysle § 42 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, PPA započítala pohľadávku  prijímateľa vo výške 346 791,09 EUR voči schváleným podporám. Zvyšnú čiastku dlhu, 215 197,47 EUR bude dlžník splácať na základe uzatvoreného splátkového kalendára.

PPA pri udeľovaní podpôr pre spoločnosť MBL, spol s.r.o. ako aj pri vymáhaní neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov postupovala plne v súlade s legislatívou EÚ a SR. Započítavanie je jednou z najrýchlejších a najefektívnejších foriem vysporiadania finančných vzťahov a využíva sa nielen v poľnohospodárskych fondoch ale aj v štrukturálnych a Kohéznom fonde. V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky je osobitne upravené v čl. 5b Nariadenia Komisie č. 885/2006.