PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 3. Výzvy na predkladanie žiadostí

10-03-2010
Výzva pre opatrenie 3.1. Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (činnosti okrem bioplynových staníc)
10-03-2010
Výzva pre opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam - výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice)

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 4. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

10-03-2010
Podnikateľský plán pre opatrenie 3.1 (okrem bioplynových staníc)
10-03-2010
Podnikateľský plán pre opatrenie 3.1 (bioplynové stanice)

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 5. Tabuľková časť

14-01-2009
Tabuľky

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 5. Tabuľková časť

07-01-2009
Tabuľková časť projektu vo formáte excel
(Aktualizované 7. 1. 2009)
02-05-2008
Tabuľková časť pre opatrenie 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia.
01-02-2008
Jednoduché účtovníctvo
(aktualizované 11.3.2008)
01-02-2008
Podvojné účtovníctvo
(aktualizované 11.3.2008)

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 7. Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov

05-03-2008
Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 12. Dodatok k príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

07-11-2008
Zoznam príloh k žiadosti o platbu
Opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
07-11-2008
Zoznam príloh k žiadosti o platbu
Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
07-11-2008
Zoznam príloh k žiadosti o platbu
Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B
02-07-2008
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007–2013
číslo výzvy: 2008/PRV/07
02-07-2008
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007–2013
číslo výzvy: 2008/PRV/08
01-07-2008
Tabuľková časť
01-07-2008
Jednoduché účtovníctvo
01-07-2008
Podvojné účtovníctvo

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 14. Monitorovacie správy

07-10-2008
MS pre opatrenie č. 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 15. Dodatok č. 2 k príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (týkajúci sa osi 3)

19-01-2010
Dodatok č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

DO POZORNOSTI

Oznámenie PPA pre žiadateľov opatrení PRV 2007-13, integrovaná produkcia v ovocinárstve a zeleninárstve....
(Vystavené dňa 04-11-2010)
Oznámenie
(Vystavené dňa 20-09-2010)
Upozorňujeme žiadateľov (vrátane subjektov zúčastňujúcich sa intervenčných opatrení - ponúkajúci, skladovatelia) o podporu z podporných programov administrovaných v rámci spoločnej organizácie trhu s rastlinnými a živočíšnymi komoditami (pozn. opatrenia administrované sekciou organizácie trhu), ktorí boli v predchádzajúcich dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím ...
(Vystavené dňa 28-06-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje včelárske organizácie, ktorým bola schválená podpora pre včelársky rok 2009/2010 v zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2007 Z. z....
(Vystavené dňa 13-05-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej iba „PA“) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR...
(Vystavené dňa 22-04-2010)