PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 3. Výzvy na predkladanie žiadostí

10-03-2010
Výzva pre opatrenie 3.1. Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (činnosti okrem bioplynových staníc)
10-03-2010
Výzva pre opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam - výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice)

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 4. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

10-03-2010
Podnikateľský plán pre opatrenie 3.1 (okrem bioplynových staníc)
10-03-2010
Podnikateľský plán pre opatrenie 3.1 (bioplynové stanice)

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 5. Tabuľková časť

14-01-2009
Tabuľky

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 5. Tabuľková časť

07-01-2009
Tabuľková časť projektu vo formáte excel
(Aktualizované 7. 1. 2009)
02-05-2008
Tabuľková časť pre opatrenie 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia.
01-02-2008
Jednoduché účtovníctvo
(aktualizované 11.3.2008)
01-02-2008
Podvojné účtovníctvo
(aktualizované 11.3.2008)

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 7. Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov

05-03-2008
Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 12. Dodatok k príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

07-11-2008
Zoznam príloh k žiadosti o platbu
Opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
07-11-2008
Zoznam príloh k žiadosti o platbu
Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
07-11-2008
Zoznam príloh k žiadosti o platbu
Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B
02-07-2008
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007–2013
číslo výzvy: 2008/PRV/07
02-07-2008
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007–2013
číslo výzvy: 2008/PRV/08
01-07-2008
Tabuľková časť
01-07-2008
Jednoduché účtovníctvo
01-07-2008
Podvojné účtovníctvo

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 14. Monitorovacie správy

07-10-2008
MS pre opatrenie č. 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 15. Dodatok č. 2 k príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (týkajúci sa osi 3)

19-01-2010
Dodatok č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

DO POZORNOSTI

PPA o ukončení konferencie Pantha Rei, ktorá sa konala v Bratislave dňa 10.10. – 12.10.2012
(Vystavené dňa 12-10-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí predložili Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1, číslo výzvy: 2012/PRV/20 a pre opatrenie 1.2, číslo výzvy: 2012/PRV/21, že v časti Povinné prílohy projektu dokladané na základe Výzvy PPA v bode 8 sa upravuje text ...
(Vystavené dňa 23-08-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že vykonala na webovom sídle PPA aktualizáciu nasledovných dokumentov...
(Vystavené dňa 12-03-2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán k 1. 4. 2011 opätovne udeľuje plnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).
(Vystavené dňa 01-04-2011)
Zmena RP
PPA opätovne oznamuje žiadateľom, že po zrušení regionálneho pracoviska (RP) Bratislava nepatria okresy Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec, Skalica, Senica do pôsobnosti ústredia PPA, ale do pôsobnosti RP Trnava
(Vystavené dňa 04-01-2011)