PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Informácie na základe zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám týkajúce sa otázok súvisiacich s programom SAPARD, SOP PRV, PRV SR ako aj podmienky na poskytovanie príspevkov podľa jednotlivých priorít a opatrení ďalej ostatných foriem podpory ako sú: Priame platby, domáce podpory, trhové opatrenia, obchodné mechanizmy a ostatné informácie týkajúce sa pôsobenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry môžu záujemcovia získať ( osobne, telefonicky, písomne, e-mailom) na :

  • 17 Regionálnych pracoviskách PPA
  • Ústredí Pôdohospodárskej platobnej agentúry na adrese:
    Pôdohospodárska platobná agentúra
    Dobrovičova ul. č. 12
    815 26 Bratislava
  • telefón: číslo s odkazovačom 02/52733800
  • e-mail: Zelmira.Milkovaapa.sk , infoapa.sk

V prípade, že chcete podať sťažnosť, obráťte sa na:
Odbor vnútornej kontroly PPA
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava