PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Informácie na základe zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám týkajúce sa otázok súvisiacich s programom SAPARD, SOP PRV, PRV SR ako aj podmienky na poskytovanie príspevkov podľa jednotlivých priorít a opatrení ďalej ostatných foriem podpory ako sú: Priame platby, domáce podpory, trhové opatrenia, obchodné mechanizmy a ostatné informácie týkajúce sa pôsobenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry môžu záujemcovia získať ( osobne, telefonicky, písomne, e-mailom) na :

  • 17 Regionálnych pracoviskách PPA
  • Ústredí Pôdohospodárskej platobnej agentúry na adrese:
    Pôdohospodárska platobná agentúra
    Dobrovičova ul. č. 12
    815 26 Bratislava
  • telefón: číslo s odkazovačom 02/52733800
  • e-mail: Zelmira.Milkovaapa.sk , infoapa.sk

V prípade, že chcete podať sťažnosť, obráťte sa na:
Odbor vnútornej kontroly PPA
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

DO POZORNOSTI

PPA o ukončení konferencie Pantha Rei, ktorá sa konala v Bratislave dňa 10.10. – 12.10.2012
(Vystavené dňa 12-10-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí predložili Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1, číslo výzvy: 2012/PRV/20 a pre opatrenie 1.2, číslo výzvy: 2012/PRV/21, že v časti Povinné prílohy projektu dokladané na základe Výzvy PPA v bode 8 sa upravuje text ...
(Vystavené dňa 23-08-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že vykonala na webovom sídle PPA aktualizáciu nasledovných dokumentov...
(Vystavené dňa 12-03-2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán k 1. 4. 2011 opätovne udeľuje plnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).
(Vystavené dňa 01-04-2011)
Zmena RP
PPA opätovne oznamuje žiadateľom, že po zrušení regionálneho pracoviska (RP) Bratislava nepatria okresy Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec, Skalica, Senica do pôsobnosti ústredia PPA, ale do pôsobnosti RP Trnava
(Vystavené dňa 04-01-2011)