PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

11-09-2013
Zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
účinný k 1.9.2013