PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

 


 

05-12-2011
Výzva na verejné obstarávanie na Prenosné počítače.
05-12-2011
Výzva na verejné obstarávanie na Zariadenia na údržbu kancelárskej techniky.
05-12-2011
Výzva na verejné obstarávanie na Komunikačnú techniku a servisnú podporu na 1 rok.
07-10-2011
Prehľad verejných obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 € za III. štvrťrok 2011
23-08-2011
Oznámenie
Oznámenie PPA o zrušení použitého postupu zadávania zákazky a o uverejnení Výzvy na predloženie cenovej ponuky.
03-08-2011
Výzva na verejné obstarávanie na licenciu produktu PRTG Network Monitor Unlimited
14-07-2011
Verejné obstarávanie - zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 €
12-04-2011
Oznámenie
PPA uverejnila výzvu na predloženie cenových ponúk na zákazku s názvom: "Predĺženie licencií antivírusového softvéru ESET NOD32 a Smart Security"
24-02-2011
Oznámenie
PPA oznamuje, že dňa 17. 02. 2011 bola vo Vestníku verejného obstarávania č. 33/2011 zverejnená verejná súťaž na dodávku pšeničnej hladkej múky a bezvaječných cestovín v prospech najodkázanejších osôb v roku 2011.
14-12-2010
Oznámenie
Oznámenie PPA o uverejnení Výzvy na predloženie cenovej ponuky - zaslanie. Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodávku tovarov s názvom : Dodávka prenosných počítačov
15-11-2010
Oznámenie
PPA uverejnila výzvu na predloženie cenových ponúk na zákazku.

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)