PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

17-06-2013
Nariadenie komisie ES č. 1974/2006
z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) konsolidované znenie
17-06-2013
Nariadenie rady ES č. 1698/2005
z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) konsolidované znenie
19-02-2007
Nariadenie Rady (ES) č. 1944/2006
z 19. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Ú. v. EÚ L 367, 22.12.2006, s. 23 - 24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
19-02-2007
Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006
z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo
Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1 - 44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
19-02-2007
Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 2007 - 2013
19-02-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 1935/2006
z 20. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 794/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ESň č. 659/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES
Ú. v. EÚ L 407, 30.12.2006, s. 149 - 158 (HU, PL, SK)
16-01-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006
z 15. 12.2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia rady (ES č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 15 - 73 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
16-01-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006
zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka.
Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 74 - 84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
15-01-2007
Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005
z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky
Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1 - 25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
15-01-2007
Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005
z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho forndu pre rozvoj vidieka
Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1 - 40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
15-01-2007
Rozhodnutie Rady o strategických usmerneniach Spoločenstva
z 20. februára 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva pre politiku rozvoja vidieka (programovacie obdobie 2007 -2013)
Ú. v. EÚ L 55, 25.2.2006, s. 20 - 29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ú. v. EÚ L 270M , 29.9.2006, s. 258 - 267 (MT)
15-01-2007
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006
z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999
Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 1 - 11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
15-01-2007
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006
z 5. júla o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999
Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 12 - 18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
15-01-2007
Nariadenie Európskeho palramentu a Rady (ES) č.1082/2006
z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS)
Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 12 - 18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
15-01-2007
Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fornde regionálenho rozvoja, Európskom sociálnom fornde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999
Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25 - 78 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
15-01-2007
Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006
z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/94
Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 79 - 81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

DO POZORNOSTI

Oznámenie pre žiadateľov v opatrení 3.4.1. a 3.4.2.
PPA oznmuje žiadateľom v opatrení3.4.1. a 3.4.2., že z dôvodu disponibilných finančných prostriedkov, v uvedených opatreniach, aktualizovala zoznam žiadateľov ktorým PPA začne v najbližšej dobe pripravovať Zmluvy o poskytnutí nanávratného príspevku.
(Vystavené dňa 19-04-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA...
(Vystavené dňa 23-03-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR aktualizovala nasledovné materiály zverejnené dňa 10. marca 2010.
(Vystavené dňa 23-03-2010)
UPOZORNENIE
PPA upozorňuje príjemcov nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2007 - 2013, aby používali aktuálny formulár Žiadosti o platbu, prílohy č.1 k žiadosti o platbu, ktoré boli vydané orgánom finančného riadenia v Systéme finančného riadenia EPFRV verzia 2.1, riadili sa postupmi pri predkladaní žiadostí o platbu stanovenými v Usmernení č. 2/2009 a aby predkladali dokumenty podľa Zoznamu príloh k žiadosti o platbu uverejnené v časti 6 Žiadosti o platbu.
(Vystavené dňa 01-03-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci opatrení 3.4.1, 3.4.2 (obce), ktorí si podávajú ŽoNFP prostredníctvom OSI 4 LEADER, že pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v zmysle zák. č. 503/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní...
(Vystavené dňa 15-01-2010)