PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Výročná správa za rok 2014

14-05-2015
Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2013

06-05-2014
Výročná správa za rok 2013

Výročná správa za rok 2012

14-05-2013
Výročná správa za rok 2012

Výročná správa za rok 2011

09-05-2012
Výročná správa za rok 2011

Výročná správa za rok 2010

13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - titulná strana
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - dokument
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 1.
Zoznam regionálnych pracovísk PPA
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 2.
Organizačná schéma PPA (k 31.12.2010)
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 3.
Súvaha k 31. 12. 2010
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 4.
Náklady/Výnosy
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 5.
Celkový prehľad príjmov PPA za rok 2010
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 6.
Prehľad čerpania výdavkov PPA v r. 2010
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 7.
Výber zo zoznamu uverejnených článkov a materiálov v tlači, na internete a besied v médiách - s celoslovenským pokrytím za rok 2010
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 8.
Správa o komunikačných a propagačných aktivitách PPA za rok 2010

Výročná správa za rok 2009

14-05-2010
Výročná správa PPA za rok 2009 - titulná strana
14-05-2010
Výročná správa PPA za rok 2009 - dokument

Výročná správa za rok 2008

12-05-2009
Výročná správa PPA za rok 2008 - titulná strana
12-05-2009
Výročná správa PPA za rok 2008 - dokument
13-05-2009
Stanovisko MP SR k VS PPA za rok 2008

Výročná správa za rok 2007

20-05-2008
Výročná správa PPA za rok 2007 - titulná strana

DO POZORNOSTI

PPA o ukončení konferencie Pantha Rei, ktorá sa konala v Bratislave dňa 10.10. – 12.10.2012
(Vystavené dňa 12-10-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí predložili Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1, číslo výzvy: 2012/PRV/20 a pre opatrenie 1.2, číslo výzvy: 2012/PRV/21, že v časti Povinné prílohy projektu dokladané na základe Výzvy PPA v bode 8 sa upravuje text ...
(Vystavené dňa 23-08-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že vykonala na webovom sídle PPA aktualizáciu nasledovných dokumentov...
(Vystavené dňa 12-03-2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán k 1. 4. 2011 opätovne udeľuje plnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).
(Vystavené dňa 01-04-2011)
Zmena RP
PPA opätovne oznamuje žiadateľom, že po zrušení regionálneho pracoviska (RP) Bratislava nepatria okresy Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec, Skalica, Senica do pôsobnosti ústredia PPA, ale do pôsobnosti RP Trnava
(Vystavené dňa 04-01-2011)