PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

02-12-2009
Rozhodnutie Komisie z 26. októbra 2009
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/359/ES, ktorým sa zriaďuje skupina na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť agropotravinárskeho priemyslu, s cieľom predĺžiť jeho platnosť
(Ú.v. EÚ L 280, 27. 10. 2009, s. 56)
20-11-2009
Rozhodnutie Komisie z 22. októbra 2009
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/636/ES, ktorým sa stanovuje ročné rozčlenenie čiastok podpory Spoločenstva pre rozvoj vidieka podľa členských štátov na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013[oznámené pod číslom K(2009) 8033]
(Ú.v. EÚ L 278, 23.10.2009, s. 62)
12-11-2009
Rozhodnutie Komisie z 22. októbra 2009
z 22. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/379/ES, ktorým sa podľa nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 378/2007, (ES) č. 479/2008 a (ES) č. 73/2009 stanovujú sumy, ktoré sa poskytujú EPFRV a sumy, ktoré sú k dispozícii na výdavky pre fond EPZF
(Ú.v. EÚ L 278, 23.10.2009, s. 60)
02-11-2009
Rozhodnutie Komisie z 24. septembra 2009
ktorým sa z financovania Spoločenstvom vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom K(2009) 7044]
(Ú.v. EÚ L 257, 30.9.2009, s. 28)
02-08-2009
Rozhodnutie Komisie z 10. júna 2009
o určení pridelenia súm vyplývajúcich z modulácie ustanovenej v článkoch 7 a 10 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 na roky 2009 až 2012 členským štátom [oznámené pod číslom K(2009) 4375]
(Ú.v. EÚ L 148, 11.6.2009, s. 29 - 32)
22-07-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 484/2009
z 9. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1975/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka
(Ú.v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 25)
18-07-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 482/2009
z 8. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a nariadenie (ES) č. 883/2006 o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV
(Ú.v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 17)
12-07-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 473/2009
z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky
(Ú.v. EÚ L 144, 9.6.2009, s. 3)
10-07-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 451/2009
z 29. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2006 o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV (Ú.v. EÚ L 135, 30.5.2009, s. 12)
08-07-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 363/2009
zo 4. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
(Ú.v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 5)
05-02-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 74/2009
z 19. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
(Ú.v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 100)
01-02-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1175/2008
z 27. novembra 2008, ktorým sa mení, dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
(Ú.v. EÚ L 318, 28.11.2008, s. 6)
11-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1034/2008
z 21. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 885/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV (Ú.v. EÚ L 279, 22.10.2008, s. 13)
09-07-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1944/2006
z 19. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV
Ú. v. EÚ L 367, 22.12.2006, s. 23 – 24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
07-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006
z 15. 12. 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia rady (ES č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 15 – 73 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
05-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006
zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka.
Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 74 – 84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
03-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 885/2006
z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV
Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 90 – 110 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
12-07-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 883/2006
z 21. júna 2006 o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV
Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 1 – 34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
09-07-2007
Rozhodnutie Rady o strategických usmerneniach Spoločenstva
z 20. februára 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva pre politiku rozvoja vidieka (programovacie obdobie 2007 -2013) - 2006/144/ES
Ú. v. EÚ L 55, 25.2.2006, s. 20 – 29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Ú. v. EÚ L 270M , 29.9.2006, s. 258 – 267 (MT)
06-07-2007
Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005
z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1 – 40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)