PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Pôdohospodárska platobná agentúra okrem Programu rozvoja vidieka na roky 2007-2013 implementuje Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OP RH“). OP RH poskytuje veľké možnosti všetkým potenciálnym prijímateľom z radov chovateľov rýb a spracovateľov produktov rybolovu a akvakultúry.

 OP RH sa na území Slovenskej republiky vzťahuje na oblasti cieľa Konvergencia a na oblasti mimo cieľa Konvergencia a to  v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo. V podmienkach SR pod cieľ Konvergencia spadajú oblasti úrovne NUTS 3,  ktorých HDP na obyvateľa meraný paritou kúpnej sily a vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2000 – 2002 je menej ako 75 % v EÚ 25 za rovnaké referenčné obdobie. Oblasťami cieľa Konvergencia sú: Západné Slovensko (Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj), Stredné Slovensko: (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj) a Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj). Oblasti mimo cieľa Konvergencia zahŕňajú územie Bratislavského kraja.

Na splnenie cieľa „OP RH“, ktorým je dosiahnutie   trvalo udržateľného   a konkurencieschopného sektora rybného hospodárstva, je  pre Slovenskú republiku  schválený verejný príspevok na obdobie rokov 2007-2013 vo výške 18 922 750 EUR. Verejný príspevok tvorený z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a zo štátneho rozpočtu SR pokrýva nasledujúce prioritné osi a v rámci nich opatrenia:

 
 
Prioritná  os  2

           Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh

Opatrenie č.2.1 Investície do akvakultúry

Opatrenie č.2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh

Prioritná os  3

Opatrenia spoločného záujmu

Opatrenie č. 3.1 Organizácie výrobcov

Opatrenie č. 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov

Prioritná
os  5

Technická pomoc

 
 

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v Metodickej príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z  „OP RH“, ktorá je zverejnená na internetovej stránke PPA na adrese: www.apa.sk /sekcia projektových podpôr/Operačný program rybné hospodárstvo.

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)