PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

05-10-2015
Príručka pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 20152016
05-10-2015
Príloha č. 1 - Žiadosť o podporu na propagáciu v členskom štáte
05-10-2015
Priloha č. 2 - Vzor projektu
05-10-2015
Príloha č. 3 - Oznámenie o ukončení
05-10-2015
Príloha č. 4 - Finančný prehľad výdavkov
05-10-2015
Príloha č. 5 - Sadzobník administratívnych nákladov
05-10-2015
Priloha č. 6 - Zdôvodnenie výberu dodávateľa
29-09-2014
Metodický postup
pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2014/2015
20-05-2014
OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU V RÁMCI SEKCIE ORGANIZÁCIE TRHU – PODPORA NA PROPAGÁCIU NA TRHOCH TRETÍCH KRAJÍN PRE VINÁRSKY ROK 2013/2014
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava oznamuje všetkým žiadateľom o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2013/2014, že dňa 09. mája 2014 nadobudol účinnosť Dodatok č. 01/2014
20-05-2014
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2013/2014
20-05-2014
Príloha č. 3 – Oznámenie o ukončení opatrenia propagácie
20-05-2014
Príloha č. 6 – Zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom
25-11-2013
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2013/2014
25-11-2013
Žiadosť o podporu na propagáciu pre vinársky rok 2013/2014
Príloha č. 1.
25-11-2013
Vzor projektu
Príloha č. 2.
25-11-2013
Oznámenie o ukončení opatrenia propagácie
Príloha č. 3.
25-11-2013
Finančný prehľad výdavkov
Príloha č. 4.
25-11-2013
Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry
Príloha č. 5.
04-01-2013
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín
04-01-2013
Príloha č.4 Usmernenie k verejnému obstarávaniu

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)