Propagácia v treťom štáte

20.05.2014

Príloha č. 6 – Zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom

29.09.2014

Metodický postup

pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2014/2015

05.10.2015

Príručka pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 20152016

05.10.2015

Príloha č. 1 - Žiadosť o podporu na propagáciu v členskom štáte

05.10.2015

Priloha č. 2 - Vzor projektu

05.10.2015

Príloha č. 3 - Oznámenie o ukončení

05.10.2015

Príloha č. 4 - Finančný prehľad výdavkov

05.10.2015

Príloha č. 5 - Sadzobník administratívnych nákladov

05.10.2015

Priloha č. 6 - Zdôvodnenie výberu dodávateľa

03.10.2016

Príručka pre žiadateľa o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2016/2017

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev