PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

05-10-2015
Príručka pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 20152016
05-10-2015
Príloha č. 1 - Žiadosť o podporu na propagáciu v členskom štáte
05-10-2015
Priloha č. 2 - Vzor projektu
05-10-2015
Príloha č. 3 - Oznámenie o ukončení
05-10-2015
Príloha č. 4 - Finančný prehľad výdavkov
05-10-2015
Príloha č. 5 - Sadzobník administratívnych nákladov
05-10-2015
Priloha č. 6 - Zdôvodnenie výberu dodávateľa
29-09-2014
Metodický postup
pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2014/2015
20-05-2014
OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU V RÁMCI SEKCIE ORGANIZÁCIE TRHU – PODPORA NA PROPAGÁCIU NA TRHOCH TRETÍCH KRAJÍN PRE VINÁRSKY ROK 2013/2014
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava oznamuje všetkým žiadateľom o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2013/2014, že dňa 09. mája 2014 nadobudol účinnosť Dodatok č. 01/2014
20-05-2014
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2013/2014
20-05-2014
Príloha č. 3 – Oznámenie o ukončení opatrenia propagácie
20-05-2014
Príloha č. 6 – Zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom
25-11-2013
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2013/2014
25-11-2013
Žiadosť o podporu na propagáciu pre vinársky rok 2013/2014
Príloha č. 1.
25-11-2013
Vzor projektu
Príloha č. 2.
25-11-2013
Oznámenie o ukončení opatrenia propagácie
Príloha č. 3.
25-11-2013
Finančný prehľad výdavkov
Príloha č. 4.
25-11-2013
Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry
Príloha č. 5.
04-01-2013
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín
04-01-2013
Príloha č.4 Usmernenie k verejnému obstarávaniu

DO POZORNOSTI

PPA o ukončení konferencie Pantha Rei, ktorá sa konala v Bratislave dňa 10.10. – 12.10.2012
(Vystavené dňa 12-10-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí predložili Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1, číslo výzvy: 2012/PRV/20 a pre opatrenie 1.2, číslo výzvy: 2012/PRV/21, že v časti Povinné prílohy projektu dokladané na základe Výzvy PPA v bode 8 sa upravuje text ...
(Vystavené dňa 23-08-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že vykonala na webovom sídle PPA aktualizáciu nasledovných dokumentov...
(Vystavené dňa 12-03-2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán k 1. 4. 2011 opätovne udeľuje plnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).
(Vystavené dňa 01-04-2011)
Zmena RP
PPA opätovne oznamuje žiadateľom, že po zrušení regionálneho pracoviska (RP) Bratislava nepatria okresy Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec, Skalica, Senica do pôsobnosti ústredia PPA, ale do pôsobnosti RP Trnava
(Vystavené dňa 04-01-2011)