PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

28-09-2015
Príručka pre žiadateľa o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016
28-09-2015
Žiadosť o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016
28-09-2015
Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov
28-09-2015
Oznámenie o ukončení investície
28-09-2015
Vzor projektu na investície
28-09-2015
Čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu na investície v prípade, ak má prepojený podnik a/alebo partnerský podnik
28-09-2015
Čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu na investície v prípade, ak nemá prepojený podnik a/alebo partnerský podnik
28-09-2015
Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry
28-09-2015
Zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom
23-09-2014
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2014/2015
23-09-2014
Príloha č. 1: Žiadosť o podporu na investície
23-09-2014
Príloha č. 2: Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov
23-09-2014
Príloha č. 3: Oznámenie o ukončení investície
23-09-2014
Príloha č. 4: Vzor projektu na realizáciu investície
23-09-2014
Príloha č. 5: Čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu na investície v prípade, ak má prepojený podnik a/alebo partnerský podnik
23-09-2014
Príloha č. 6: Čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu na investície v prípade, ak nemá prepojený podnik a/alebo partnerský podnik
23-09-2014
Príloha č. 7: Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry
23-09-2014
Príloha č. 8: Zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom
15-05-2014
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2013/2014
15-05-2014
Priloha č. 3
Oznámenie o ukončení investície

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)