PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

05-06-2014
Zoznamy príloh k žiadosti o platbu jednotlivo podľa opatrení
05-06-2014
Zoznamy príloh k žiadosti o platbu pre opatrenia prístupu LEADER 4.1, 4.2, 4.3
26-05-2014
UPOZORNENIE
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
03-05-2012
Plnomocenstvo k fotodokumentácii
12-03-2012
Zoznam deklarovaných výdavkov – formulár pre načítanie dát do IS
12-03-2012
Žiadosť o platbu
18-07-2011
Oznámenie k Dodatku zo dňa 19.4.2011 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2007-13 verzia č.2 zverejneného Oznámením č. 47 zo dňa 29.4.2011
03-06-2011
Príloha k žiadosti o platbu - Pracovný výkaz k opatreniu č. 3.3 realizované prostredníctvom osi 4 Leader
13-05-2011
Príloha k žiadosti o platbu - Pracovný výkaz k opatreniu č. 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3 Vzdelávanie a informovanie
11-06-2010
Usmernenie č. 2/2009 orgánu finančného riadenia EPFRV
11-06-2010
Príloha č. 1. k Usmerneniu č. 2/2009 orgánu finančného riadenia EPFRV
15-04-2010
Prezenčná listina a pokyny pre optrenia 1.6, 3.3, 4.2, 4.3.
16-03-2010
Príloha č.2 k Žiadosti o platbu – Prehľad projektov financovaných z ES a národných zdrojov

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)